Valitse sivu

Pelaajakortit, miehet, A-H

Pelaaja- ja pelinjohtajakortit

Kauden 2020 jälkeen päivitetyt pesäpallon pelaaja- ja pelinjohtajakortit löytyvät näiltä sivuilta. Kortit ovat Excel-tiedostoja xlsx-muodossa ja ne on koonnut Martti Ruuska (martti(ät)kissala.fi).

Kirjoita osa nimestä ”etsi”-kenttään, niin tiedot löytyvät helpommin.

Virheellinen tieto pelaajakortissa? – Ilmoita korjauksista ja / tai täydennyksistä verkkolomakkeella.

Pelaajan nimi

Aakko Petteri
Aakula Ismo
Aakula Verneri
Aallonpää Kalle
Aalto Arttu
Aalto Arvo
Aalto Erkki
Aalto H
Aaltohelmi X
Aalto Jaakko
Aalto Jari
Aalto Joni
Aalto Jussi
Aalto Keijo
Aaltonen Aleksi
Aaltonen Erne
Aaltonen Heimo
Aaltonen P
Aaltonen X
Aalto Petri
Aalto Rafael
Aalto Teemu
Aalto Toivo
Aalto Ville
Aalto Voitto
Aalto X
Aamuvuori Antti
Aapro Lauri
Aarnio J
Aarnio Kosti
Aarnio Raimo
Aarnio U
Aarnivala Erkki
Aarnivala Seppo
Aartolahti Antti
Aavikko Ali
Achren Jere
Ahde Arto
Ahjolahti Aleksi
Ahjolahti Niklas
Ahjopalo Reino
Ahjopalo Toivo
Ahlgren Antti
Ahlgren Timo
Ahlqvist Aleksi
Ahlroth X
Ahmaoja Kari
Ahmo X
Aho Aaro
Aho J
Aho Jaakko
Aho Janne
Aho Juhani
Aho Kaino
Aho Pauli
Ahokas Eero
Ahokas Iiro
Ahokas Martti
Ahokas Matti
Ahola Aaro
Ahola Aleksi (96)
Ahola Aleksi (97)
Ahola Ari
Ahola Arto (66)
Ahola Arto (UU)
Ahola Eero
Ahola Esko
Ahola Heikki
Ahola Jari
Ahola Juhani
Ahola Jukka
Ahola Mikko
Ahola Sami
Ahola Ville
Aholuoto Sebastian
Ahomäki Jarmo
Ahonen Aapo
Ahonen Alex
Ahonen Ari
Ahonen Arto
Ahonen Aulis
Ahonen Esko
Ahonen Jani
Ahonen Janne
Ahonen Jussi
Ahonen Mikko
Ahonen Onni
Ahonen Pertti
Ahonen Petri
Ahonen X
Ahonen XX
Aho O
Aho Paavali
Ahopalo Markku
Ahopelto Toni
Aho Petri
Aho Pyry
Aho Roope
Aho Tauno
Aho Tero
Aho Timo (82)
Aho Timo (KPK)
Aho X
Aho XX
Ahrenberg Lauri
Ahtiainen Kimmo
Ahtoniemi Janne
Ahtosalo Niko
Ahvenainen Jorma
Ahvenjärvi Eelis
Ahvenkoski Markus
Ahvenkoski Seppo
Ahvenniemi Erkki
Ahvenniemi Esa
Ahvenniemi Hannu
Ahvenniemi Heino
Ahvenniemi Kaleva
Ahvenniemi Mikko
Ahvenniemi Timo
Aidanpää Henri
Aidanpää Tuomo
Aimio Erkki
Ainasoja Jarkko
Airaksinen Antti
Airaksinen Herman
Airaksinen Joona
Airaksinen Kalle
Airaksinen Kari
Airaksinen Teemu
Airanne Erkki
Airio Niko
Aitala Lauri
Aitala Veli-Matti
Aittasalo Harri
Aittasalo Heikki
Aittola J
Akiander Kimmo
Akila Pekka
Akkanen Juuso
Akkanen Tapani
Akola Jukka-Pekka
Ala-Hannula Arto
Ala-Hannula Juho
Ala-Heikkilä Väinö
Ala-Hiiro Antti
Ala-Honkola Atte
Ala-Huikku Mikko
Ala-Jääski Atte
Alakangas Ville
Ala-Kasari Mikko
Ala-Kasari Tuomo
Alakas Onur
Alakastari Toni
Alakoskela Jere
Alakoskela Jussi
Ala-Koskela Marko
Alakoski Ilkka
Alakoski Jarkko
Ala-Lipasti Timo
Ala-Luhtala Mikko
Alaluoma Marko
Alamäki Juuso
Alanen Esa
Alanen Juha
Alanen Mauri
Alanen Olli
Alanen Petri
Alanen Petteri
Alanen Pyry
Alanen Valtteri
Alanen Vesa
Ala-Nikkola Jussi (33)
Ala-Nikkola Jussi (77)
Ala-Nikkola Masa
Ala-Nissilä Kari
Alanko Aleksi
Alanko Aulis
Alanko Jorma
Alanko Kimmo
Alanko Martti
Alanko Simo
Alanne Mauri
Ala-Ranta Timo
Alardt Pasi
Alaruikka Kyösti
Ala-Rämi Tommi
Alaspää Juha
Alaspää Taneli
Alaspää Tino
Alastalo X
Alatalo Jari (95)
Alatalo Jari (KeKi)
Alatalo Juha
Alatalo Juho
Alatalo Jussi
Alatalo Juuso
Alatalo Kari
Alatalo Mika
Alatalo Saku
Alatalo Seppo
Ala-Villamo Miika
Alha Hannes
Alhava Erkki
Alhava Tauno
Alho Antti
Alho Janne
Alho Mikko
Alhonen Pauli
Alikoski Elias
Alinen Juhani
Alivuotila Matti
Allinen Tuomo
Alonen Ville
Alopaeus Martti
Alvila Juho
Ammesmäki Juho
Andelin Juho
Andersen U
Andersson Veikko
Andersson Yrjö
Andronoff Juha
Andström X
Angervisto Tommi
Ania Henri
Ania Jarmo
Ania Tomi
Aninko Jaakko
Ankkuri Esa
Ankkuri Ismo
Annala Hannu
Annala Joona
Annala Jussi
Annila Jarkko
Anonen Ilkka
Anonen Jaakko
Anonen Tommi
Ansaharju Janne
Antikainen Antti
Antikainen Juha (79)
Antikainen Juha (88)
Antikainen Risto
Antila Elmeri
Antila Jaakko
Antila Juho
Antila Tuukka
Antila Yrjö
Antin Birger
Antin Henry
Antinniemi Erkki
Antsalo Poju
Anttila Aki
Anttila Aleksi
Anttila Ari
Anttila Ari-Pekka
Anttila Elmeri
Anttila Hannu
Anttila Jani
Anttila Janne
Anttila Jari
Anttila Jere
Anttila Joona
Anttila Jorma
Anttila Jouni
Anttila Juho
Anttila Kari
Anttila Lauri
Anttila Miika
Anttila Tuomas
Anttila Vesa
Anttonen Antti
Anttonen Pekka
Anttonen Turkka
Anttonen X
Apaja Tauno
Aranko Erkki
Arbelius Seppo
Arffman Pekka
Arkkila Roope
Arkkukangas Juha
Arkoma Jussi
Aro Einari
Aro Juuso
Arokoski Jaakko
Arola Hannu
Arola Samuel
Arola Seppo
Aromaa Olli
Aronen Niko
Aronen X
Aropelto Timo
Aro Tauno
Aro Viljo
Aro X
Arponen Erkki
Arponen Jani
Arvilommi Pekka
Arvola Jouko
Arvonen Emil
Asikainen Antti
Asikainen Eero
Asikainen Erkki
Asikainen Jussi
Asikainen Markus
Asikainen Matti
Asikainen Miika
Asikainen Mikko
Asikainen Ossi
Asikainen Pauli
Asikainen X
Astala Paavo
Astila Teemu
Asunmaa Juha
Asunmaa Kari
Asunmaa Matti
Asunmaa Niko
Asunmaa Teemu
Auersalmi Veikko
Aulanko Antti
Aulanko Osmo
Aulanko X
Auronen Kimmo
Auronen Teemu
Autio Ilkka
Autio Joni
Autio Juho
Autio Jussi
Autio Matti (48)
Autio Matti (51)
Autio Miikka
Autio Mikko
Autio Miska
Autiomäki Mika
Autio Santeri
Autio Unto
Autti Samuli
Auvinen Kari
Auvinen Mikko
Auvinen Osmo
Auvinen Saku
Auvinen Tapio
Auvinen Tomi
Avikainen Oiva
Avikainen Teemu
Backberg Jarmo
Backman X
Balk Jarmo
Barckman Markus
Beck X
Beloff Eetu
Berger G
Bergman Gustav
Bergman Pietari
Bergman Tuomas
Bergman V
Bergman X
Berg P
Bergroth Leopold
Bergström Harri
Bergström Jani
Berg Timo
Berg X
Bertling Janne
Beshar Denis
Bitter Riku
Björn Jarkko
Björn Kuisma
Blomberg Jukka
Blomqvist Arto
Blomqvist Kari
Blomqvist Markku
Blomqvist Marko (77)
Blomqvist Marko (Jana)
Blomqvist Vesa
Blomqvist X
Borenius Jyrki
Borodavkin Niko-Pekka
Boström Björn
Bottas Reijo
Bragge Raimo
Brandt Atte
Brandt Jan
Broman Juha
Brotkin Petteri
Bruce L
Bräysy Harri
Burman Janne
Byckling Pauli
Byckling V
Bäckman Elmeri
Böhm Lauri
Böök Kaarlo
Carlson Kimmo
Cavenius H
Christian Koivu
Collander Eero
Dahlberg V
Dahlström Jere
Dahlström Jesse
Dufva Olavi
Edelman Rauno
Eerikäinen Mika
Eerikäinen Simo
Ehala Yrjö
Ehrola Ari-Matti
Ehrola Timo
Ehrstedt Erik
Ehto Niko
Einola Jorma
Einola Timo
Einola Tuomo
Einola Ville
Eiranto X
Eirola Joonas
Ekberg L
Ek Henri
Ekholm Arvo
Ekholm Joel
Ekholm Pasi
Ekman J
Ekman Tommi
Ek Pauli
Ekroth Jarkko
Ekroth Kari
Elenius Matti
Eljala X
Elmeranta Mika
Elomaa Antti
Elomaa L
Elomaa Risto
Elomäki Okko
Elonheimo Tuukka
Eloranta Jouni
Eloranta Jukka
Engelberg Ismo
Enqvist J
Enqvist Leo
Enqvist Niko
Entola Jari
Eriksen Timo
Erkinheimo Jaakko
Erkkilä Ari
Erkkilä Arttu
Erkkilä Jaakko
Erko Sakari
Eroma Olavi
Eronen Erkki
Eronen Jari
Eronen Jukka
Eronen Kalevi
Eronen Olli
Erämö Mauri
Esala Juha
Eskelinen Janne
Eskelinen Jesse
Eskelinen Juha
Eskelinen Simo
Eskelinen Vilho
Eskola Olavi
Eskola Rauno
Eskola X
Estola Heikki
Estola X
Eteläaho Jari
Eteläpää Ahti
Eteläpää Antti
Etelä Veli-Pekka
Etholen Mika
Etula Ari
Etula Jarmo
Etula Jorma
Etula Jouko
Etula Marko
Etula Tuukka
Evälahti Kauko
Eväsoja Jaakko
Fabritius X
Fagerroos Jukka
Fagerström Niko
Falin Jyrki
Favorin Atta
Felin Arto
Felin Esa
Filppula Harri
Finell X
Finnilä Antti
Finnilä Esa
Finnilä Keijo
Fiskaali Mikko
Flink Eero
Flink Iiro
Flink Jarmo
Flink Lari
Flink Marko
Flink Mauri
Flink Rauno
Flink Teemu
Flyktman Pasi
Flöjt Petri
Fonelius X
Forsell Lassi
Forsell X
Forsman Jesper
Forsman Mikko
Forsström Jari
Forsström Oula
Forström X
Fransas F
Frederiksen Paul
Fredrikson Ilmari
Fredrikson Olli
Friberg Samuli
Friman Oskari
Frimodig Santeri
Frimodig Teppo
Frimodig X
Frisk Armas
Fyrsten Juho
Fält Timo
Gardemeister Leo
Glad Tarmo
Glad Teuvo
Glad Tuomo
Granroth Harri
Grip Pekka
Grip X
Gröhn Erkka
Gröhn Kari
Grönfeldt Olavi
Grönholm A
Grönholm X
Grönlund Jyri
Grönman Tuomo
Grönqvist Juhani
Gustafsson Erik
Gustafsson Mika
Gustavsson Jonas
Gåpå Timo
Göös Teemu
Haaja Antti
Haaja Soini
Haajala Markku
Haajanen Jorma (50)
Haajanen Jorma (Lippo)
Haajanen Timo
Haajanen Tuomo
Haakana Alvar
Haakana Kalevi
Haaksi Juha
Haanpää Jarkko
Haanpää Jouni
Haanpää Juhani
Haanpää Mikael
Haanpää Pentti
Haapakangas X
Haapakoski Jouko
Haapakoski Juho
Haapakoski Jussi
Haapakoski Kari
Haapakoski Pasi
Haapakoski Pyry
Haapakoski Sakari
Haapakoski Sami
Haapakoski Samuli
Haapakoski Vesa
Haapala Aleksi
Haapala Eino
Haapala Hannu
Haapalainen Armas
Haapalainen Erkki
Haapalainen Jouko
Haapala Jaakko
Haapala Juho
Haapala Jussi
Haapala Markku
Haapala Marko
Haapala Matti
Haapala Pauli
Haapala Pekka
Haapala Sami
Haapala Toivo
Haapala Waltteri
Haapamäki Markus
Haapamäki Seppo
Haapamäki Timo
Haapamäki Tuomas
Haapamäki Ville
Haapanen Eino
Haapanen Heikki
Haapanen Jesse
Haapanen Jouko
Haapanen Markus
Haapanen Paavo
Haapanen Pentti
Haapanen Toivo
Haapanen X
Haapaniemi Jyrki
Haapaniemi Kalle
Haapaniemi Roope-Heikki
Haapaniemi Timo
Haaparanta Reijo
Haapasaari Markku
Haapasalmi Kalervo
Haapasalmi Markku
Haapasalmi Pasi
Haapasalo Antti
Haapasalo Matti
Haapasilta Juha
Haapoja Juho
Haapsalo Roope
Haarala Janne
Haarala X
Haaranen Niilo
Haaranen X
Haatainen Ilkka
Haatainen Joni
Haatainen Mika
Haataja Dan
Haataja Janne
Haataja Teemu
Haatanen Reijo
Haavisto Arvo
Haavisto Eerik
Haavisto Ermo
Haavisto Hannes
Haavisto Hannu
Haavisto Jaakko
Haavisto Jari
Haavisto Jere
Haavisto Pentti
Hacklin Esa
Hacklin Jarno
Hacklin Juha
Hacklin Juho
Hacklin Tapio
Hagman Nils
Hagren Tomi
Hahl Armas
Hahtola Sami
Haikarainen Kaarlo
Haikola Eetu
Haikonen Lasse
Haimakainen Jarmo
Haimi Iiro
Haimi Seppo
Haipus Santeri
Hakala Antti
Hakala Arttu
Hakala Atte
Hakala Aulis
Hakala Henri
Hakala Janne
Hakala Marko
Hakala Markus
Hakala Mika
Hakala Olli
Hakala Pasi
Hakala Pekka
Hakala Timo
Hakala Tommi
Hakala Ville
Hakalainen Ahti
Hakamaa Tuomas
Hakamäki Aleksi
Hakanen Timo
Haka Reijo
Hakkarainen Heikki
Hakkarainen Jani (94)
Hakkarainen Jani (VuVe)
Hakkarainen Jarmo
Hakkarainen Joona
Hakkarainen Juuso
Hakkarainen Kari
Hakkarainen Marko
Hakkarainen Pasi
Hakkarainen Reino
Hakkarainen Saku
Hakkarainen Teijo
Hakkarainen Tuukka
Hakkari Erkki
Hakkari Sami
Hakkari Tero
Hakkola Juha
Hakkola Tomi
Hakola Antti
Hakola Arto
Hakola Eetu
Hakola Henri
Hakola Martti
Hakola Mikko
Hakola Olavi
Hakola Tuomo
Hakola Veeti
Hakola Veli-Matti
Hakomäki Juho
Hakomäki Kai
Hakomäki Mikko
Hakoniemi Artturi
Hakoniemi Eemil
Hakoniemi Heikki
Hakulinen Ari
Hakulinen Mika
Hakulinen Valtteri
Halinen Eino
Halkola Taavi
Halkonen Jorma
Halkonen Tauno
Halla-aho Ari
Hallanoro Jarkko
Hallanoro Paul-Petri
Halla Petri
Hallasuo Markus
Hallberg Erkki
Halme Erkki
Halme Henrik
Halme Jani
Halme Mikko
Halme Patrik
Halmesarka Hannu
Halmilahti N
Halonen Eino
Halonen Esko (36)
Halonen Esko (85)
Halonen Jorma
Halonen Juha-Matti
Halonen Jukka-Pekka
Halonen Kalle
Halonen Markus
Halonen Matti
Halonen Mika
Halonen Niilo
Halonen Ossi
Halonen Petteri
Halonen Sakari
Halonen Tomi
Halonen Yrjö
Haltia Anssi
Halttu Jukka
Halttunen Hannu
Halttunen Jere
Halttunen Topi
Hamari Kai
Hammarsten Markus
Hampori Antti
Hand Arto
Hand Eero
Hand Mikael
Handolin Jere
Hand Pentti
Hanen Juha
Hangas Erkki
Hangasmaa Matias
Hangasmaa Miika
Hangasmaa Petri
Hangasmaa Urpo
Hanhela Aki
Hanhikangas Kari
Hanhinen Elias
Hanhineva Antti
Hanhisalo Juho
Hanhisalo Samuli
Hanhisalo Timo
Hankala Jan
Hankavuori Niilo
Hankilanoja Janne
Hankio Eero
Hannila Juha
Hannila Risto
Hanni Lasse
Hannonen Janne
Hannonen Juha
Hannukainen Ahti
Hannukainen Esko
Hannukainen Pasi
Hannuksela Osmo
Hannula Antti
Hannula H
Hannula Heikki
Hannula Kimmo
Hannula Leo
Hannula Matti (PTU)
Hannula Matti (Riih sk)
Hannula O
Hannula Olavi
Hannula Onni
Hannula Pauli
Hannula Samuli
Hannula Teemu
Hannula Toivo
Hannula U
Hannuniemi Jukka
Hannuniemi Timo
Hannuniemi Tuomo
Hanski Matti
Hanski Olli
Hanski Seppo
Hanski Unto
Happo Jarkko
Happo Markus
Happo Matias
Happonen Olli
Happonen Pertti
Happo Samuli
Hardén Topi
Harden Unto
Harinen Matti
Harjama Erkki
Harjama Ilpo
Harjanne Pekka
Harju Atte
Harju Janne
Harju Joni
Harju Juhani
Harju Jukka
Harju Jussi (81)
Harju Jussi (93)
Harjula Pekka
Harjula Petri
Harjula Sami
Harjula Tuukka
Harju Miika
Harju Mikko
Harjunmaa Jarmo
Harjuntausta Ville
Harju Pekka
Harju Pentti (22)
Harju Pentti (60)
Harju Pertti
Harju Raimo
Harju Risto
Harju Teemu
Harju Tero
Harjuvaara Jere
Harju Ville
Harlin Jorma
Harri Teemu
Harri Timo
Hartala Gustaf
Hartikainen Ahti
Hartikainen Antti
Hartikainen Atte (90)
Hartikainen Atte (HPK)
Hartikainen Mika
Hartikainen Olli
Hartikainen Pyry
Hartikainen Tuomo
Hartikka Eino
Haru Erkki
Harvela Pasi
Harvela Pertti
Harvela X
Harviainen Juha
Hasari Santeri
Hassi Lauri
Hassinen A
Hassinen Aleksi
Hassinen Jari
Hassinen Juha
Hasu Aleksi
Hasu Allan
Hasu Matti
Hasu Mikael
Hasu Pekka
Hasu T
Hatjasalo Eero
Hattara Jarkko
Hattari Eero
Hattari Erkki
Hattari Heikki
Hattari Pentti
Hatula Juha
Haukiala Aarne
Haukiala Eero
Haukijärvi Mika
Haukijärvi Veli
Haukka Aleksanteri
Haukkala Eemeli
Haukkala Jari
Haukkala Leo
Haukkala Manu
Haukkala Marko
Haukkala Matti
Haukkala Miika
Haukkala Mikko
Haukkala Seppo
Haukkala Tapio
Haukkala Tommi
Haukkamaa Aatu
Haukkamaa Akseli
Haukkamaa Arto
Haukka Rauno
Hauta-aho Esa
Hauta Jarno
Hautakangas Aapo
Hautakangas Juho
Hautala Aleksi
Hautala Anssi
Hautala Benjami
Hautala Eero
Hautala Heikki
Hautala Jan
Hautala Jouni
Hautala Juho
Hautala Matti
Hautala Niko
Hautala Perttu
Hautala Taneli
Hautala Timo
Hautala Tuomas
Hautala Voitto
Hautala Väinö
Hautala X
Hautamaa Matti
Hautamäki Antti-Jussi
Hautamäki Eero
Hautamäki Erno
Hautamäki Joonas
Hautamäki Leevi
Hautamäki Miro
Hautamäki Teemu
Hautamäki Tommi
Hautamäki Turo
Hautamäki Yrjö-Pekka
Hautaniemi Jaakko
Hautaniemi Timo
Hauta Veli-Matti
Hautaviita Petri
Hautaviita Tomi
Haverinen Marko
Haverinen Oskari
Haveri Väinö
Havinen Kalervo
Havukainen Jarmo
Havukainen Saku
Havukainen Valtteri
Havulehto Aleksi
Havunen Armas
Havu Raimo
Hedman Erkki
Heickell Martti
Heikkala Eetu
Heikkala Juho
Heikkala Kari
Heikkala Olli
Heikkala Ossi
Heikkilä Aleksi
Heikkilä Antti
Heikkilä Eino
Heikkilä Erkki (17)
Heikkilä Erkki (24)
Heikkilä Erkki (31)
Heikkilä Henri
Heikkilä Ilkka
Heikkilä Jari
Heikkilä Jere
Heikkilä Jorma
Heikkilä Jouni
Heikkilä Juho
Heikkilä Jussi (92)
Heikkilä Jussi (Lippo)
Heikkilä Kai
Heikkilä Kalevi
Heikkilä Kyösti
Heikkilä Lasse
Heikkilä Leo
Heikkilä Markus
Heikkilä Matti
Heikkilä Miko
Heikkilä Pekka
Heikkilä Taneli
Heikkilä Timo
Heikkilä Toni
Heikkilä Tuomas
Heikkilä Vesa
Heikkilä Väinö
Heikkilä Väinö Juhu
Heikkilä X
Heikkinen Altti
Heikkinen Arttu
Heikkinen E
Heikkinen Eero
Heikkinen Eero (xx)
Heikkinen Eetu
Heikkinen Eino
Heikkinen Esa
Heikkinen Fr
Heikkinen Hannu
Heikkinen Henri
Heikkinen Jaakko
Heikkinen Jarmo
Heikkinen Jere
Heikkinen Jesse
Heikkinen Jimi
Heikkinen Joni (01)
Heikkinen Joni (03)
Heikkinen Joni (86)
Heikkinen Joonas
Heikkinen Jori
Heikkinen Jouni
Heikkinen Juha
Heikkinen Jusa
Heikkinen Jussi
Heikkinen Juuso
Heikkinen Marko
Heikkinen Mika
Heikkinen Mikko
Heikkinen Olli
Heikkinen Pekka
Heikkinen Petri
Heikkinen Sami (73)
Heikkinen Sami (87)
Heikkinen Sami (94)
Heikkinen Toni
Heikkinen Vesa
Heikkinen Vili
Heikkinen Yrjö
Heikonen Riku
Heiliö Tauno
Heimonen Anssi
Heimonen Janne
Heimonen Pasi
Heimonen Timo
Heinikainen Sami
Heinikangas Jouni
Heinikangas Jyri
Heinilä Jarkko
Heinilä Kalevi
Heinimäki Kasperi
Heinimäki Santeri
Heinineva Jani
Heino Aarne
Heino Esko
Heino H
Heino Jari
Heinola Ville
Heinonen Anton
Heinonen Antti
Heinonen Eetu
Heinonen Erkki
Heinonen Jarno
Heinonen Joona
Heinonen Juho
Heinonen Jyrki
Heinonen Kari-Pekka
Heinonen Keijo
Heinonen Lauri
Heinonen Mauno
Heinonen Mika-Matti
Heinonen Nestori
Heinonen Orvo
Heinonen P
Heinonen Pekka
Heinonen Petrus
Heinonen Reima
Heinonen Risto
Heinonen Sulo
Heinonen Timo
Heinonen Tommi
Heinonen Unto
Heinonen Valto
Heinonen Veikko
Heinonen Vesa
Heinonen Ville
Heinonen X
Heino Oliver
Heino X
Heino Yrjö
Heinäheimo Henri
Heinämäki Raimo
Heinänen Kalevi
Heinänen Leonard
Heinänen Petteri
Heinänen X
Heirala Joel
Heiskanen Antti
Heiskanen Esa
Heiskanen Henri
Heiskanen Jani
Heiskanen Jarmo
Heiskanen Timo
Helanen Eetu
Helasterä Antti
Heldan X
Helenius Ari
Helenius Jari
Helenius Reijo
Helen Jukka
Helén Lasse
Helen Tero
Helimo Matti
Helimo Oiva
Helin Eero
Helin Eino
Helin Lauri
Helin O
Helin Olli
Helin Timo
Heliö Mauno
Heliö Olli
Heliö Tauno
Heliövaara X
Helkala Jaani
Helkala Seppo
Helkamäki Markus
Helko Pertti
Hellberg Pasi
Hellberg Petri
Helle X
Helminen Jaakko
Helminen Mika
Helminen Risto
Helminen Svante
Helo Olavi
Helovuo X
Helppolainen Jari
Helttula Tuomas
Hemminki Veikko
Hennum X
Henriksson Esko
Henttonen Pekka
Hentunen Janne
Hentunen Jukka
Hepokangas Pekka
Hepo-oja Pauli
Hepo-oja Simo
Herkkula X
Hernesniemi Esa
Hernesniemi Janne
Herrala Niko
Herrala Pasi
Herrala Rasmus
Herrala Timo
Herranen Ari
Herranen Markus
Herzig Aleksis
Hettula Mikko
Hettula Vili
Heula Teuvo
Heusala Perttu
Hevossaari Anton
Hiekka Tommi
Hienonen Oiva
Hietainen Jussi
Hietakangas Antti
Hietakangas Esko
Hietakangas Jarmo
Hietakangas Jussi
Hietakangas Mikko
Hietakangas Pekka
Hietalahti Arto
Hietalahti Janne
Hietalahti Teemu
Hietala Janne
Hietala Jukka
Hietala Juuso
Hietala Lassi
Hietala Markku
Hietala Matti
Hietala Mika
Hietala Santeri
Hietamäki Erkki
Hietamäki Jukka
Hietanen Arto
Hietanen Jarkko
Hietanen Paavo
Hietanen Pauli
Hietanen Tapani
Hietanen Tauno
Hietanen Ville (82)
Hietanen Ville (LMV)
Hietaniemi Tommi
Hietaoja Timo
Hietarinta Riku
Hietikko Jarkko
Hietikko Tatu
Hihnala Matti
Hiirikoski Joonas
Hiirikoski Vili
Hilden Heikki
Hiljanen Timo
Hiltunen Aapo
Hiltunen Heikki
Hiltunen Janne
Hiltunen Jari
Hiltunen Joel
Hiltunen Juha
Hiltunen K
Hiltunen Mikko
Hiltunen Raimo
Hiltunen Tarmo
Hiltunen V
Hiltunen Vesa
Himanka Juha
Himmelä Jarno
Hintikainen Erkki
Hintikainen Tauno
Hintikka Kalle
Hintikka V
Hintsala Marko
Hintsanen Eino
Hirsimäki Janne
Hirsitie Timo
Hirva Eino
Hirvaskero Jouni
Hirvelä Tero
Hirvi Jorma
Hirvikoski Ari
Hirvilammi Janne
Hirvilammi Jarkko
Hirvinen Janne
Hirvinen Juho
Hirvi Pekka
Hirvi Raimo
Hirvi Vilho
Hirvonen Ari
Hirvonen Ilari
Hirvonen Ilkka
Hirvonen Jaakko
Hirvonen Joni
Hirvonen Marko
Hirvonen Mika
Hirvonen Raimo
Hirvonen T
Hirvonen Tomi
Hirvonen Tuomas
Hirvonen X
Hissa Antti
Hissa Mikko
Hjerppe L
Hockman Anssi
Hockman Isto
Hoffren Otto
Hoffren Sami
Hoikka Nooa
Hokkanen Antti
Hokkanen Kauko
Hokkanen Petteri
Hokkanen Riku
Holappa Antti
Holappa Joonas
Holappa Juha
Holappa Marko
Holappa Veeti
Hollanti Teemu
Hollanti Timo
Hollingworth Joseph
Holli Yrjö
Holma Erkki
Holma Hannu
Holma Jari
Holma Martti
Holma Santeri
Holmberg Henri
Holmi Jorma
Holm Jonni
Holm Juha
Holm Reijo
Holmström Jarl-Erik
Holopainen Eino
Holopainen Heikki
Holopainen Kari
Holopainen Lauri
Holopainen Tuomo
Holopainen Tuukka
Holopainen Veijo
Holopainen Ville
Holopainen X
Holsti Olavi
Holttinen Jukka
Holttinen Olli-Pekka
Homanen Joose
Hongisto Tomi
Honkala Juha
Honkalehto Esa
Honkanen A
Honkanen Aki
Honkanen Anssi
Honkanen Ilmari
Honkanen Juuso
Honkanen Kai
Honkanen Martti
Honkanen Matti
Honkanen Petteri
Honkaniemi Joonas
Honkaniemi Marko
Honkaniemi Niko
Honkapää Tomi
Honkasalo Joni
Honkola Marko
Honkonen Jarkko
Honkonen Marko
Honkonen Raimo
Hoppania Jukka
Hoppi Frans
Hoppi Martti
Horttanainen Väinö
Hosio Samuli
Hotakainen Jani
Hotakainen Joona
Hotakainen Jukka
Hotakainen Mika
Hotakainen Pertti
Hotakainen Simo
Hotakainen Tapani
Hotakainen Terho
Hotakainen Ville
Hoteila Jani
Hovatov Esa
Hovatov Kari
Hovila Jari
Hovila Tauno
Hovi Marko
Huhtakangas Teemu
Huhtala Arto
Huhtala Arttu
Huhtala Pekka
Huhtala Petri
Huhtaluoma Antti
Huhtaluoma Mikko
Huhtanen Marko
Huhtanen Tero
Huhtanen Tommi
Huhtinen Jussi (64)
Huhtinen Jussi (89)
Huhtinen Kauko
Huhtiranta Juuso
Huisman Tuomo
Huittinen Juhani
Huittinen Oskari
Hujanen Jouko
Hukka Arto
Hukka Erkki
Hukka Martti
Hukkanen Seppo
Hukka Väinö
Hulkko Juuso
Hulkkonen Janne
Hult L
Humalajoki Timo
Huohvanainen Hannu
Huopana Jukka
Huosionmaa Jani
Huosionmaa Juha
Huosionmaa Timo
Huotari Aleksanteri
Huotari Aleksi
Huotari Eero
Huotari Ismo
Huotari Janne
Huotari Joel
Huotari Jorma
Huotari Jouko
Huotari Jouni
Huotari Markku
Huotari Martti
Huotari Mikko
Huotari Samuel
Huovila Aarre
Huovila Kari
Huovila Mika
Huovila Raimo
Huovinen Antti
Huovinen Eetu
Huovinen Esko
Huovinen Heikki
Huovinen Joonas
Huovinen Kalevi
Huovinen Kosti
Huovinen Lauri
Hupa Lasse
Hupila Janne
Hupli Mikko
Hurmalainen Ari
Hurme Aarne
Hurme Jari
Hurme Niilo
Hurme Samuli
Hurme Veikka
Hurme X
Hurri Jouko
Hurri Tuukka
Hurskainen Heikki
Hurskainen Jussi
Hurskainen Kalevi
Hurskainen Tatu
Hurskainen Topi
Hursti Kosti
Hursti Torsti
Husari Juha
Hussi Esko
Husso X
Hutri Jarmo
Huttu Jaakko
Huttula Pekka
Huttunen Aarne
Huttunen Altti
Huttunen Elias
Huttunen Erkki
Huttunen Jaakko
Huttunen Jaska
Huttunen Martti
Huttunen Matti
Huttunen Niklas
Huttunen Olavi
Huttunen Topi
Huttunen V
Huttunen X
Huuhtanen Ville
Huumo Seppo
Huunonen Matti
Huurtamo Erkki
Huuska Erkki
Huuska Mikko
Huusko Harri
Huusko Jussi
Huusko Kalle-Tapio
Huuskonen Hannu
Huuskonen Oiva
Huuskonen Seppo
Huuskonen X
Huusko Reijo
Huusko Yrjö
Hyden Joni
Hykkyrä Heikki
Hylkilä Markku
Hylkilä Mikko
Hynninen Jari
Hynninen Timo
Hynönen Markku
Hynönen Petteri
Hypén Henri
Hyry Jarkko
Hyry Jorma
Hyttinen Aleksi
Hyttinen Nuutti
Hyttinen Oiva
Hytti Raimo
Hytönen Sami
Hyvärinen Antti
Hyvärinen Markku
Hyvärinen Seppo
Hyvärinen Tuomo
Hyvärinen X
Hyvönen Heikki
Hyvönen Iiro
Hyvönen Ilkka
Hyvönen Jaakko
Hyvönen Janne
Hyvönen Jari
Hyvönen Jarkko
Hyvönen Jonne
Hyvönen Juha-Matti
Hyvönen Juho
Hyvönen Miikka
Hyvönen Ville (02)
Hyvönen Ville (93)
Hyyppä Ilkka
Hyyppä Mika
Hyyryläinen Paavo
Hyytinen Mauno
Hyytiäinen Jouko
Hyytiäinen Juha
Hyytiäinen Leevi
Hyytiäinen X
Hyötyläinen Konsta
Hägg Niklas
Häkkilä Henri
Häkkinen Eero
Häkkinen Eetu
Häkkinen Mikko
Häkkinen Niilo
Häkkinen Petri
Häkkinen Timo
Häkli Jorma
Häkämies Eerik
Hämäläinen Eetu
Hämäläinen Erkki
Hämäläinen Iiro
Hämäläinen Jani
Hämäläinen Janne
Hämäläinen Joni
Hämäläinen Juha
Hämäläinen Kari (46)
Hämäläinen Kari (IlU)
Hämäläinen Kasperi
Hämäläinen Kyösti
Hämäläinen Markku
Hämäläinen Marko
Hämäläinen Olli
Hämäläinen Otto
Hämäläinen Paavo
Hämäläinen Pasi (77)
Hämäläinen Pasi (KiPa)
Hämäläinen Patrik
Hämäläinen Pauli
Hämäläinen Santeri
Hämäläinen Simo
Hämäläinen Tapio
Hämäläinen Timo
Hämäläinen Valtteri
Hämäläinen Ville
Hämäläinen Waltteri
Hämälä Teemu
Hännikäinen Jouni
Hännikäinen Jukka
Hännikäinen Miko
Hännikäinen Petri
Hänninen Esa
Hänninen Janne
Hänninen Jari
Hänninen Joonas
Hänninen Jouni
Hänninen Matias (78)
Hänninen Matias (96)
Hänninen Mikko
Hänninen Seppo
Hänninen Tatu
Hänninen Tommi
Hänninen U
Hänninen Vilho
Hänti Tomi
Härkin Mika
Härkisuo Juuso
Härkälä Esa
Härkönen Jari
Härkönen Jussi
Härkönen Matti
Härkönen Mikko
Härkönen Perttu
Härmä Petri
Häti Tapani
Hätälä Eero
Hätönen Heikki
Hätönen Janne
Hätönen Juha
Häyhä Matti
Häyhä Yrjö
Häyrinen Ensio
Häyry Antti
Häyry Esko
Häyry Kustaa
Häyry Olavi
Häyry Vilho
Höglund Kosti
Höri Eero
Höri Esa
Höylä Ari