Valitse sivu

Pelinjohtajakortit

Pelaaja- ja pelinjohtajakortit

Kauden 2020 jälkeen päivitetyt pesäpallon pelaaja- ja pelinjohtajakortit löytyvät näiltä sivuilta. Kortit ovat Excel-tiedostoja xlsx-muodossa ja ne on koonnut Martti Ruuska (martti(ät)kissala.fi).

Kirjoita osa nimestä ”etsi”-kenttään, niin tiedot löytyvät helpommin.

Virheellinen tieto pelaajakortissa? – Ilmoita korjauksista ja / tai täydennyksistä verkkolomakkeella.

Pelinjohtajan nimi

Ahola Armi
Ahola Jari
Ahvenainen Jorma
Airaksinen Kalle
Alasmäki Jari
Alatalo Kari
Alava Soili
Alho Matti
Alhonen Pauli
Ania Jarmo
Ankkuri Esa
Ankkuri Ismo
Ansala Juhani
Antikainen Juha
Arffman Pekka
Arvola Jouko
Autio Ilkka
Beloff Jari
Bragge Raimo
Einola Raine
Eteläaho Jari
Eteläpää Antti
Falin Jyrki
Felin Arto
Forsell Lassi
Frantsila Jussi
Haapakoski Jussi
Haapanen Jari
Haavisto Eerik
Hacklin Esa
Haimi Iiro
Haipus Santeri
Haka Harri
Haka Reijo
Hakala Marko
Hakkari Erkki
Halla-aho Paavo
Hallanoro Jarkko
Halonen Jukka-Pekka
Hannuniemi Tuomo
Harjanne Pekka
Harju Atte
Hartikainen Olli
Hasu Matti
Haukinen Petri
Haukkamaa Matti
Hautala Voitto
Hautamäki Yrjö-Pekka
Heikkilä Erkki
Heikkilä Jari
Heikkilä Jorma
Heikkilä Katja
Heikkilä Markus
Heikkinen Martti
Heimonen Timo
Heinonen Kari-Pekka
Heinäheimo Harri
Helimo Matti
Helimäki Ensio
Hietalahti Aapo
Hirvonen Antti-Jussi
Holma Erkki
Hosio Eino
Hotakainen Mirja
Hotakainen Pertti
Hovi Marko
Huhtanen Marko
Hujanen Jouko
Hukkanen Alpo
Huotari Mikko
Huovila Aarre
Huttunen Jaska
Hylkilä Marjut
Hylkilä Markku
Hylkilä Mikko
Hyvärinen Antti
Hyvönen Vilho
Hämäläinen Paavo
Hämäläinen Riitta
Hänninen Esa
Hänninen Veijo
Härkin Mika
Iho Pekka
Iivanainen Juha
Iivarinen Matti
Immonen Juhani
Itävalo Pekka
Jalonen Riitta
Joensuu Ahti
Joensuu Jouni
Jokela Jouni
Jokinen Anssi
Jonkari Olli
Jukkala Ossi
Juntunen Tapio
Juslin Marjo
Jussila Jarmo
Juvonen Kyösti
Järvenpää Jouko
Järvenpää Mikko
Järviaho Markku
Järvinen Jussi
Järvinen Lasse
Kaakkolahti Eino
Kaijanen Jouko
Kaijansinkko Petri
Kaikko Juho
Kallinen Liisa
Kallio Kari
Kalmari Hannu
Kangas Jorma
Kankaanpää Timo
Kanninen Pekka
Karhulahti Arvo
Karjalainen Jaakko
Karjaluoto Juha
Karjaluoto Paavo
Karjanlahti Jari
Karjanlahti Mika
Karttunen Jukka-Pekka
Karvinen Jarmo
Karvinen Pentti
Karvonen Aulis
Kauppila Seppo
Kauppinen Heikki
Kelhä Heimo
Keskitalo Veikko
Ketola Aarne
Keto-Tokoi Reijo
Kettunen Keijo
Kiiski Markku
Kiiski Seppo
Kilpeläinen Mika
Kinnunen Tapio
Kiventöyry Reijo
Kivimäki Sami-Petteri
Kivinen Kari
Kivioja Paavo
Kivipelto Toivo
Kleemola Kari
Koivula Simo
Kokkinen Heikki
Kokko Jarkko
Kokko Olavi (39)
Kokko Olavi (KoU)
Kokkonen Orvo
Komulainen Jani
Komulainen Saku
Konttinen Juhani
Korhonen Erkki
Korhonen Jarmo
Korhonen Mikko
Korhonen Tapio
Korhonen Toivo
Korkiamäki Jouni
Korpi Kimmo
Kortelainen Jari
Koskelainen Mika
Koski Jari
Kosonen Aki
Kovalainen Jarkko
Kreivilä Martti
Kuikka Markku
Kujanpää Jarkko
Kulmala Mika
Kulmala Pertti
Kulmala Petri
Kuosmanen Mikko
Kurikka Erkki
Kurttila Hannu
Kuuri-Riutta Juha
Kuusisto Antti
Kyllönen Hannu
Kyllönen Pekka
Kylmälahti Martti
Kytösalmi Teijo
Körkkö Teemu
Laakso Arto
Laakso Pertti
Laakso Timo
Lahdelma Lasse
Lahti Esa
Lahti Veikko
Lainpelto Veikko
Lakaniemi Kari
Lakaniemi Markus
Lakaniemi Paavo
Lamminen Martti
Lamminen Timo
Lankinen Petri
Lantta Ville
Larikka Matti
Lassila Markku
Lassila, Sami
Latikka Markku
Latva Jorma
Latvala Eero
Latvala Janne
Latvala Jukka
Latvala Markku
Latvala Olli
Latvala Rauno
Laurila Antti
Lehtimäki Juhani
Lehtinen Hannu
Lehtinen Jarmo
Lehtinen Tero
Lehtiranta Ari
Lehto Jorma
Lehto Kari
Lehto Mika
Lehto Olli
Lehto Riku
Lehtonen Simo
Leislahti Juhani
Leppäniemi Erkki
Leppäniemi Harri
Levänen Jari
Lignell Esko
Liikala Jukka
Liikala Vesa
Lilli Oiva
Lindberg Kari
Lindsberg Petri
Lindström Ali
Linna Pentti
Lintala Lauri
Lintula Risto
Lipsanen Vesa
Lonka Pertti
Luoma Kalevi
Luomanen Kalle
Luoto Jari
Lylymäki Inka-Leena
Lähteenmäki Markku
Löfman Jukka-Pekka
Lötjönen Markku
Maaninen Paavo
Manninen Aimo
Manninen Hannu
Manninen Pekka
Mansikka Matti
Mansikkamäki Asko
Mantila Mikael
Mantsinen Mari
Martikkala Jouko
Marttala Jukka
Matara Pertti
Mattila Vesa
Meriläinen Jere
Meriläinen Markus
Miesperä Erkki
Miettinen Esa
Miettinen Pekka
Miettinen Pentti
Miettinen Veijo
Mikola Satu
Mild Eero
Muranen Lauri
Mustonen Seppo
Mutikainen Jouni
Myllymaa Keijo
Mäkelä Jari
Mäki-Leppilampi Jorma
Mäkinen Esko
Mäkinen Jarmo
Mäkinen Jukka
Mäkinen Tuomo
Mäki-Pirilä Oiva
Männistö Yrjö
Mäntylä Paavo
Mäntymaa Antti
Mäntysalo Rauno
Määttä Osmo
Mönkkönen Eero
Nenonen Markku
Nevala Ari
Niemelä Antero
Niemelä Pasi
Niemi Viljo
Niittula Juha
Niittymäki Kimmo
Nikander Nils
Niskanen Tomi
Nissinen Tuomas
Noronen Risto
Nuottimäki Jyrki
Nuottimäki Paavo
Nurmela Timo
Nurmi Olavi
Nurminen Antti
Oikarinen Juhani
Oinonen Lauri
Ojala Toni
Ojanperä Risto
Olli Tuomo
Ollila Isto
Ollila Tapani
Paaso Janne
Pajala Antti
Pajala Jukka
Pajuniemi Mikko
Papinaho Raimo
Papinaho Tarmo
Parvi Jussi
Parviainen Kosti
Pasanen Raimo
Pasanen Sampo
Pasi Tero
Paski Aulis
Paukku Viljo
Pekkala Tuomo
Pelkonen Hannu
Pellinen Jyri
Peltola Mikko
Peltomäki Aulis
Peltomäki Pekka
Peltomäki Tapio
Peltomäki Teppo
Peltonen Aarre
Peltonen Mika
Peltonen Tauno
Peltoniemi Jukka
Pennanen Ari
Pennanen Petri
Penttinen Jari
Pesu Keijo
Piipari Kari
Pippola Lauri
Pirhonen Mikko
Pirinen Martti
Pirinen Matti
Pitkänen Eero
Piuhola Antti
Piuva Raimo
Pohjola Pasi
Poikela Pekka
Pokela Jarkko
Pomell Martti
Portin Paavo
Pulliainen Petri
Pulliainen Risto
Puolakka Tellervo
Purmonen Sami
Puskala Jari
Pyhälahti Mauri
Pylkkönen Erkki
Pärssinen Antero
Pöllänen Jarmo
Pöntinen Aki
Pöyhönen Raimo
Raak Raimo
Raasu Markku
Rahkonen Reijo
Raivio Mika
Rajahalme Aki
Rajala Pentti
Rajala Raimo
Rajavuo Pertti
Rancken Tero
Randelin A
Rannikko Juhani
Ranta Juha-Matti
Ranta Tiina
Ranta Vesa
Rantamäki Erkki
Rantatorikka Miika
Rauhamäki Tapio
Raussi Timo
Rautiainen Erkki
Rautiainen Timo
Rautsi Tomi
Reunanen Harri
Reunanen Paavo
Reunanen Raimo
Riihimäki Antti
Riikonen Timo
Riitesuo Raimo
Rintala Arto
Rintamäki Timo
Rinta-Rahko Ari
Risku Esa
Ristilä Juhani
Ristilä Jussi
Ristilä Tapio
Rouvinen Osmo
Rummukainen Anja
Ruuskanen Marko
Rytkönen Mika
Räisänen Pete
Rönkkö Antti
Saari Katja
Saari Petri
Saha Matti
Saikku Petra
Salmela Seppo
Salminen Esko
Salminen Jaakko
Salo Reijo (39)
Salo Reijo (41)
Salo Yrjö
Salonen Anne
Salonen Antero
Salonen Matti
Salovaara Jarkko
Saunamäki Pekka
Savikko Taisto
Savolainen Mika
Savukoski Jarmo
Seppälä Teppo
Seppälä Toni
Siirtonen Usko
Silen Pertti
Sillanpää Jarkko
Sipilä Pekka
Sippola Niina
Sirviö Mika
Sirviö Sami
Sivula Erkki
Sivunen Marko
Skyttä Ari
Soini Juha-Pekka
Soini Kari
Solakivi Kari
Stenberg Kari
Storbacka Vesa
Ståhlhammar Uuri
Suvikorpi Kauko
Sylander Seppo
Sylander Veli-Matti
Syrjänen Kimmo
Tahvola Juha
Tainio Stig
Takala Terttu
Takalahti Mika
Tallbacka Tuomo
Tamminen Kari
Tanskanen Juha
Tapio Mikko
Tauriainen Tuula
Tegelberg Harri
Teppo Markku
Tervo Vesa
Tiikkaja Pasi
Tiitto Tuomo
Tikka Timo
Tikkanen Mika
Tikkanen Raimo
Timonen Seppo
Toikka Matti
Toropainen Raimo
Tuhkanen Asko
Tunninen Niko
Tuomainen Erno
Tuomainen Rauno
Tuomela Jukka-Pekka
Tuomela Tero
Tuomikoski Harri
Turpeinen Anu
Tuuva Petri
Tyynelä Pasi
Tyynelä Seppo
Tyynelä Valto
Törmänen Jari
Uosukainen Risto
Uusi-Oukari Seppo
Uusi-Oukari Vesa
Vaininen Matti
Vainio Markku
Vainionpää Mikko
Valkeapää Jani
Valle Jyrki
Vanhala Matti
Vanhala Ossi
Varis Jukka
Varis Pertti
Varonen Jukka
Varonen Pasi
Varonen Vesa
Vatanen Jouni
Vatto Antero
Vehkala Pertti
Venäläinen Matti
Verto Matti
Vesalainen Pertti
Vienola Minna
Viherkenttä Antero
Vihriälä Tuomo
Vihtkari Antti
Vihtkari Esko
Viinikanoja Arto
Viitanen Jarmo
Viitasalo Vappu
Viljanen Jussi
Viljaranta Olli
Vilmi Antti
Virta Hannu
Virtala Jorma
Virtanen Pasi
Vitikainen Mikko
Vittaniemi Tuija
Vuorinen Janne
Väistö Ari
Väisänen Aulis
Väisänen Kaija
Väisänen Tapio
Väliniemi Esko
Välkkilä Markku
Westersund Perttu
Willman Martti
Wirtanen Pertti
Ylen Markku
Yli-Hirvelä Sinikka
Yli-Saunamäki Antti
Ylä-Autio Tapani
Yrjänäinen Reino
Österlund Sami