Valitse sivu

Pelaajakortit, miehet, R-S

Pelaaja- ja pelinjohtajakortit

Kauden 2020 jälkeen päivitetyt pesäpallon pelaaja- ja pelinjohtajakortit löytyvät näiltä sivuilta. Kortit ovat Excel-tiedostoja xlsx-muodossa ja ne on koonnut Martti Ruuska (martti(ät)kissala.fi).

Kirjoita osa nimestä ”etsi”-kenttään, niin tiedot löytyvät helpommin.

Virheellinen tieto pelaajakortissa? – Ilmoita korjauksista ja / tai täydennyksistä verkkolomakkeella.

Pelaajan nimi

Raak Raimo
Raak Sakari
Raami Antti
Raami Jani
Raami Vilho
Raasakka Matti
Raassina Erkki
Raasu Antti-Pekka
Raasu Markku
Raatikainen Antti
Raatikainen Hannu
Raatikainen Jarkko (74)
Raatikainen Jarkko (Lippo)
Raatikainen Juha
Raatikainen Sami
Raatikainen Taisto
Raatikainen Tero
Raekorpi Antti
Raesmaa Luka
Raesmaa Reino
Rahikainen Markku
Rahikainen Pekka
Rahikainen Tomi
Rahikka Eetu
Rahikka Juho
Rahikka Riku
Rahkila Heikki
Rahkonen Kari
Rahkonen Martti
Rahkonen Mikko
Rahkonen Reijo
Rahunen Simo
Rahunen Tuomas
Raidén X
Railama V
Railovesi Kaino
Rainila Kyösti
Rainio K
Rainoma Matti
Rainoma Vesa
Raiskio Ari
Raitala Anssi
Raitala Kalle
Raitio Eetu
Raittila Jukka
Raittila Petri
Raivio Eino
Raivio Mika
Raja-Aho Niko
Rajahalme Joona
Rajahalme Markus
Rajahalme Simo
Rajahalme Tuomas
Rajahonka Reino
Rajakallio Juha
Rajala Aatu
Rajala Anssi
Rajala Hannes
Rajala Heikki
Rajala Jari
Rajala Jimi
Rajala Joonas
Rajala Kasper
Rajala Kristian (01)
Rajala Kristian (78)
Rajala Markku
Rajala Mika
Rajala Mikko (82)
Rajala Mikko (KuPu)
Rajala Olli-Pekka
Rajala Ossi
Rajala Pasi
Rajala Pekka (75)
Rajala Pekka (IiU)
Rajala Pekka (KPK)
Rajala Pertti
Rajala Raimo
Rajala Samuli
Rajamäki Antti
Rajamäki Juha
Rajamäki Kari
Rajaniemi Sami
Rajaniemi Tomi
Rajavuo Pertti
Ramstedt Jussi
Ramstedt X
Rancken Erkki
Rancken Tero
Raninen Mika
Rannanpää Juha
Rannasto Lauri
Rannikko Juhani
Ranni X
Ranta-aho X
Ranta Esa
Ranta Jaakko
Ranta Jouko
Ranta Juha-Matti
Ranta Justus
Rantakangas Kalevi
Rantakangas Tero
Rantakari Heikki
Rantakömi Hannu
Rantala Aleksi
Rantala Antti
Rantala Eemeli
Rantalahti Mikko
Rantala Jari-Pekka
Rantala Juuso
Rantala Onni
Rantala Pasi
Rantala Risto
Rantala Tapio
Rantala Tommi
Ranta Lauri
Rantala X
Rantamaa Mika
Ranta Matti
Rantama Urpo
Rantamäki Erkki
Rantamäki Jesse
Rantanen Eero
Rantanen Heikki
Rantanen Henrik
Rantanen Jari
Rantanen Kari
Rantanen Riku
Rantanen Teemu
Rantanen Tero
Rantanen Timo
Rantanen Tuomas
Rantanen V
Rantanen Veijo
Rantanen X
Rantanen XX
Rantaniemi Ville
Ranta Pasi
Ranta Samuli
Rantatalo Olli-Pekka
Ranta Timo
Ranta Tomi
Ranta Toni
Rantatorikka Antti
Rantatorikka Miika
Rantatorikka Taneli
Rantatorikka Timo
Ranta Vesa
Ranta Ville-Pekka
Ranta-Ylitalo Aki
Ranto Juho
Ranto Lauri
Ranto Timo
Ranttila Tuomo
Rapo Rauli
Rasi-Koskinen Erkki
Rasilainen Heikki
Rasinaho Jouni
Rasinkangas Antti
Rasinkangas Marko
Rasinkangas Sakari
Raskila X
Raski Reino
Rasku Esa
Rasku Kustaa
Rasku Pentti
Rastas Ville
Ratilainen Hannu
Ratilainen Marko
Ratilainen Onni
Rauanto Tapio
Rauhala Eetu
Rauhala Janne
Rauhala Juuso
Rauhala K
Rauhala L
Rauhala Matias
Rauhala Matti
Rauhala Mikko
Rauhala Olavi
Rauhala Paavo
Rauhala Urho
Rauhala Ville
Rauhamäki Arttu
Rauhamäki Mikko
Rauhamäki Tapio
Rauhansalo Kai
Rauhansalo Klaus
Rauhansalo Tatu
Rauko Jussi
Raukola Juha
Rauko Matti
Rauko Pekka
Raunio Arvo
Raunio Eino
Raunio Niko
Raunio Toivo
Raunio Tuomas
Raussi Pentti
Raussi Timo
Rautajoki Saku
Rautajärvi Simo
Rautakorpi Vesa
Rautalin Torsti
Rautanen Timo
Rautapuro Juho
Rautapuro Timo
Rautiainen Aleksi
Rautiainen Erkki
Rautiainen Immo
Rautiainen Janne
Rautiainen Jukka (58)
Rautiainen Jukka (62)
Rautiainen Jukka (Kiri)
Rautiainen Kari
Rautiainen Kosti
Rautiainen Lari
Rautiainen Leevi
Rautiainen Matti
Rautiainen Mika
Rautiainen Sami
Rautiainen Tapio
Rautiainen Timo
Rautiainen X
Rautio Heikki
Rautio Jarkko
Rautio Jouko
Rautio Matti
Rautionaho Matias
Rautio Pekka
Rautio Tuomo
Rautjärvi Tuure
Rauvola Timo
Ravantti Taisto
Ravaska Ari
Rehula Harri
Rehula Santeri
Rehunen Simo
Reid Juho
Reijonen Aki
Reijonen Seppo
Reijonen Veikko
Reijonen X
Reijonen Yrjö
Reiju Paavo
Reiko Yrjö
Reila Kaarlo
Reila Mauno
Reila Pauli
Reini Juha-Matti
Reinikainen Lassi
Reinikainen Lauri
Reinikka Marko
Reinikka Riku
Reinikka Roope
Reinilä Jaakko
Reini Mika
Rein V
Reissell Aarne
Reissell Aaro
Reissell Juha
Reissell Pasi
Reivari Markku
Rekilä Harri
Rekilä Jari
Rekilä Ville
Rekola Joni
Rekola Matti
Rekonen Eetu
Rekonen Erno
Rekula Paavo
Remander Karri
Remander Kristo
Remes Antti
Remes Niklas
Rentola Jani
Repo Jaakko
Repo Jari
Repola Asseri
Repo Markku
Repo Martti
Repo Matias
Repo Matti
Reponen Henri
Reponen Petteri
Repo Olavi
Repo Sami
Repo Teemu
Repo Teppo
Resko Valle
Reunanen Harri
Reunanen Heikki
Reunanen Henri
Reunanen Pauli
Riekki Rauno
Riekki Tommi
Riepula Mika
Riihimäki Ari (58)
Riihimäki Ari (69)
Riihimäki Janne
Riihimäki Joonas
Riihimäki Mika
Riihimäki Olli
Riihimäki Seppo
Riihimäki Tuomas
Riikilä Heikki
Riikilä Joonas
Riikonen Anssi
Riikonen Eino
Riikonen Janne
Riikonen Kauko
Riikonen Miika
Riikonen Miikka
Riikonen Osmo
Riikonen Timo
Riipinen Vilho
Riittinen Arvo
Rimaila Miika
Rimpinen Yrjö
Rinkinen Pasi
Rinne E
Rinne Jari
Rinne Joona
Rinne Jussi
Rinne Lauri
Rinnevuori Antti
Rinne X
Rinta-aho Matias
Rinta-Hynnilä Ville
Rinta-Jaskari Esa
Rintala Antti
Rintala Arto
Rintala Arttu
Rintala Eero
Rintala Henri
Rintala Jari
Rintala Markus
Rintala Olli-Pekka
Rintala Ossi
Rintala Roy
Rintala Severi
Rintamäki Heimo
Rintamäki Jukka
Rintamäki K
Rintamäki Riku
Rintamäki Sami
Rinta-Rahko Ari
Rinta-Rahko Jouko
Rinta-Rahko Santeri
Rinta-Säntti Jaakko
Rinteelä Toni
Ripatti Pauli
Ripatti Pekka
Ripatti X
Risku Esa
Risku Hannu
Risku Juhani
Risku Onni
Risku Timo
Rissanen Aki-Pekka
Rissanen Antti
Rissanen Ari
Rissanen Arttu
Rissanen Joni
Rissanen Juho
Rissanen K
Rissanen Kari
Rissanen Olli-Jussi
Rissanen Roni
Rissanen Tapani
Rissanen Valtteri
Ristilä Juhani
Ristilä Jussi
Ristilä Kauko
Ristilä Pertti
Ristilä Tapio
Ristilä Ville
Ristimäki Jukka
Ristola Erno
Ristolainen Henrik
Ristola Taisto
Ristola Tapani
Ristola Tuomo
Risto Timo
Ritala A
Ritari Olavi
Ritari Sakari
Ritari Vilho
Ritola Sami
Ritola Tomi
Ritvanen Eero
Ritvanen Pekka
Ritvola Lauri
Riutta Heimo
Roiha X
Roikonen Kimmo
Roininen Martti
Roini X
Roivainen Aatu
Roivainen Hannu
Roivainen Matti
Roivas Petri
Rokkanen Ilari
Romo Matias
Ronkainen Altti-Jussi
Ronkainen Joona
Ronkanen Aimo
Roos Tom
Roppola Ari
Ropponen Antti (64)
Ropponen Antti (95)
Ropponen Eino
Rosenberg Ilari
Rosenberg Jouni
Rosenberg Pekka
Rosendahl Teemu
Rossi Antti
Rossi Jalmari
Rossi Juuso
Rossi Teemu
Rosten Kai
Rothström Tom
Roth X
Rouhas Kimmo
Rouhiainen Teemu
Rouhiainen Tero
Rouru Olli
Rousti Hannu
Rouvinen Tommi
Ruismäki Esko
Ruismäki Kosti
Ruissalo Jorma
Rukko Tony
Rummukainen Joona
Rummukainen Väinö
Runko Pentti
Runola Lauri
Ruoho Janne
Ruohola Lauri
Ruohonen Veikko
Ruohoniemi Juuso
Ruohoniemi Kari
Ruokojärvi Kai
Ruokojärvi Rami
Ruokojärvi Rene
Ruokojärvi Roni
Ruokonen Jussi
Ruokoski Juhani
Ruonala Jani
Ruoppa Mika
Ruoste Panu
Ruoste Pasi
Ruotsalainen Aki
Ruotsalainen Ari
Ruotsalainen Lasse
Ruotsalainen Markus
Ruotsalainen Timo
Ruotsalainen X
Rusanen Antti
Rusanen Jari
Rusanen Tapio
Ruuhinen Arto
Ruuska Arttu (92)
Ruuska Arttu (97)
Ruuska Ilpo
Ruuska Jarmo
Ruuska Jukka
Ruuska Kari
Ruuska Mikko
Ruuskanen Antti
Ruuskanen Jari
Ruuskanen Juha
Ruuskanen Juha-Matti
Ruuskanen Marko
Ruuskanen Niko
Ruuskanen Seppo
Ruuskanen Taneli
Ruuskanen Urho
Ruuskanen Ville
Ruuska Perttu
Ruuska Vesa
Ruuska Vili
Ruusunen Heikki
Ruusunen Reima
Ruusuvuori Osmo
Ruuth Toivo
Ruutiainen Ville
Ryhänen Jussi
Ryssy Jarno
Ryssy Marko
Ryssy Raimo
Rytilä Valtteri
Rytkönen Joni
Rytkönen Juha-Pekka
Rytkönen Kari
Rytkönen Ossi
Rytkönen Riku
Ryynänen Jukka
Ryynänen Pentti
Ryynänen X
Ryytty Mikko
Ryöppy Aaro
Räihä Seppo
Räihä V
Räikkönen Antti
Räikkönen Veikko
Räinä Hannu
Räinä Tarmo
Räinä Tuomas
Räisänen Harri
Räisänen Niilo
Räisänen Pasi
Räisänen Pauli
Räisänen Pertti
Räisänen Pietari
Räisänen Roope
Räisänen Santeri
Räkköläinen P
Rämet Ville
Rämö Milo
Räsänen Eetu
Räsänen Erkki
Räsänen Esa
Räsänen Jyrki
Räsänen Kalle
Räsänen Roope
Räsänen Ville
Räsänen Yrjö
Rättö Janne
Rättö Joosua
Räty Okko
Räty Topi
Räty X
Rönkkö Juha
Rönkkö Lauri
Rönkkö Pekka
Rönkkö X
Rönkä Jarmo
Rönkä Matias
Rönkä Miska
Rönnholm N
Rönn Reima
Röntynen Osmo
Röppänen Jari
Röppänen Mikko
Röyskö Heikki
Saaranen Jari
Saaranen Jarkko
Saaranen Konsta
Saarelainen Eino
Saarela J
Saarela Jaakko
Saarela Janne
Saarela Joonas
Saarela Kari
Saarela Miko
Saarela Reima
Saarela Tino
Saarela Toni
Saarenmaa Keijo
Saarenmaa Mikko
Saarenmaa Ville
Saarenpää Harri
Saares Pertti
Saariaho Veijo
Saari Anssi
Saari Arttu
Saari Casper
Saari Jari
Saari Jarmo
Saari Jonni
Saari Juho
Saarijärvi Harri
Saarijärvi Jari
Saari Kari
Saarikko Pekka
Saarikoski Martti
Saarikoski Seppo
Saarikoski Vesa
Saarilampi Heikki
Saarilehto Konsta
Saari Martti
Saari Miika
Saari Mika
Saarinen Aleksanteri
Saarinen Allan
Saarinen Antti
Saarinen Armas
Saarinen Ismo
Saarinen Joni
Saarinen Juhani
Saarinen Juha-Pekka
Saarinen Kimmo
Saarinen Leo (01)
Saarinen Leo (xx)
Saarinen Mika
Saarinen Olli
Saarinen Risto
Saarinen Sami
Saarinen Samu
Saarinen Seppo
Saarinen Tapani
Saarinen Tapio
Saarinen Teemu (80)
Saarinen Teemu (Kiri)
Saarinen Tero
Saarinen Viljo
Saarinen X
Saarinen XX
Saario Jesse
Saario Jouko
Saari Pasi
Saari Pekka
Saari Rony
Saari Teemu
Saari Tomi
Saarman Ville
Saarni Lauri
Saarto Yrjö
Saastamoinen Aatu
Saastamoinen Ari
Saastamoinen Eero
Saastamoinen Joel
Saastamoinen Paavo
Saastamoinen Samuli
Saastamoinen Timo
Sabour Sami
Saha Juhani
Sahamies Sakari
Saikkonen X
Sainila Esa
Sainio A
Sairio Heikki
Sakkinen Akseli
Sakki Tommi
Salakari Pentti
Salava Aaro
Salin Erik
Salin Mika
Salisma Antero
Salisma Eero
Saljets K
Sallinen Aaro
Sallinen Auvo
Sallinen Onni
Salmela Janne (82)
Salmela Janne (86)
Salmela Joel
Salmela Juha
Salmela Jukka (77)
Salmela Jukka (80)
Salmela Kasperi
Salmela Matti
Salmela Oskari
Salmela Pekka (07)
Salmela Pekka (76)
Salmela Roy
Salmela Santeri
Salmela Seppo
Salmela Väinö
Salmela X
Salmela Yrjö
Salmenautio Markus
Salmenautio Mika
Salmenhaara Ville
Salmi Antti
Salmi Arto
Salmi Aulis
Salmi Eino
Salmi Erkki
Salmi Ilkka
Salmi J
Salmi Jani
Salmi Jere
Salmi Joona
Salmijärvi Matti
Salmi Kari
Salmi Matti (LMV)
Salmi Matti (PePe)
Salminen Antti
Salminen Eemil
Salminen Esko
Salminen Gunnar
Salminen Henrik
Salminen Jorma
Salminen Juha
Salminen Juha-Pekka
Salminen K
Salminen Kari
Salminen L
Salminen Lauri (17)
Salminen Lauri (Lahd sk)
Salminen Matti
Salminen Pekka
Salminen Simo
Salminen Timo (79)
Salminen Timo (KaMa)
Salminen X
Salmio Ilpo
Salmio Paavo
Salmi Petteri
Salmi Samu
Salmi X
Salo Aapeli
Salo Aku
Salo Anssi
Salo Esa
Salo Hannu
Salo Harri
Salo Joel
Salo Joni
Salo Juha (Kiri)
Salo Juha (MäVi)
Salo Juhani
Salokangas Tuure
Salo Kari
Salo Kauko
Salo Keijo
Salolainen E
Salomaa Joonas
Salomaa O
Salomaa Rasmus
Salomaa X
Salonen Antero
Salonen Eero
Salonen Heikki
Salonen Ilmari
Salonen Janne
Salonen Joni
Salonen Jukka-Pekka
Salonen Keijo
Salonen Markus
Salonen Matti (31)
Salonen Matti (44)
Salonen Mika
Salonen Paavo
Salonen Pasi
Salonen Pertti
Salonen Reijo
Salonen Reino
Salonen Riku
Salonen Seppo
Salonen Tatu
Salonen Timo (SySi)
Salonen Timo (TU)
Salonen Väinö
Salonen X
Salonen XX
Salonkari Erkki
Salonkari Jukka
Salo Olli
Salo Ossi
Salo Otto
Salo Paavo
Saloranta Jaakko
Saloranta Mikko
Saloranta Onni
Saloranta Sami
Saloranta Santeri
Salo Reijo (39)
Salo Reijo (41)
Salo Reino
Salo Roope
Salo Tapio
Salo-Tuisku Kimi
Salo Tuomas
Salovaara Jarkko
Salovaara Juha
Salovaara Kauko
Salovaara Reino
Salovaara Tauno
Salovaara Unto
Salovaara X
Salo Veikko
Salo X
Salo XX
Sampalahti Janne
Samuelsson Harri
Sandell Unto
Sandell X
Sandvik V
Sanjama Esa
Santanen Ari
Santanen X
Santaniemi Otto
Saraluoto Lasse
Saranpää Jari
Sarapelto Paavo
Sarasalmi Jouko
Saressalo Leo
Saressalo Olli
Saressalo Sakari
Sariola Eetu
Sariola Toivo
Sariola Veikko
Sarkkinen Jere
Sarkkinen Tomi
Sarkkinen Toni
Sarkkinen Tuukka
Sarlo Viljo
Sarlund Pekka
Saromaa L
Sarre Samu
Sarvikas Risto
Sassi Roope
Satta Oskari
Saukko Aleksi
Saukko Jere
Saukko Joonas
Saukkola Akseli
Saukko Matti
Saukkonen Jouni
Saukkonen Juha
Saukkonen Mikko
Saukkonen Timo
Saukkonen Veijo
Saukko Pekka
Saukkoranta Olli
Saunamäki Ilmari
Saunamäki Olavi
Saurama X
Saure Emil
Saustamo Raimo
Savander Harri
Savander Henri
Savela Aleksi
Savela Jarno
Savela Juhani
Savela Reijo
Savela Sami
Savela Valtteri
Savikoski Aappo
Savikoski Heikki
Savikoski Juho
Savilahti Pirkka
Saviranta Jyrki
Savola Aleksi
Savolainen Alpo
Savolainen Eero
Savolainen Eetu
Savolainen Joonas
Savolainen Keijo
Savolainen Markku
Savolainen Matias
Savolainen Mika
Savolainen Petri
Savolainen Tuomas
Savolainen Unto
Savolainen X
Savola Oskari
Savonen Mikko
Savukoski Pekka
Savusalo Santtu
Saxholm Keijo
Sburatura Stefan
Schroderus Joona
Schroderus Juha
Schroderus Tuomo
Sederholm X
Selenius Osmo
Selkämaa Juha
Semeri Aleksander
Semeri Nikolai
Sepponen Raimo
Seppä E
Seppä Eino
Seppä Hannu
Seppä Jarkko
Seppälä A
Seppälä Eero
Seppälä Erkki
Seppälä Esa
Seppälä Jukka
Seppälä Kalevi
Seppälä Matti
Seppälä Pasi
Seppälä Pete
Seppälä Sami
Seppälä Teemu
Seppälä Teppo
Seppälä Toivo
Seppälä Toni
Seppälä V
Seppälä X
Seppälä XX
Seppälä XXX
Seppänen Juhani
Seppänen Roope
Seppänen Ville
Seppänen Ville T
Seppä Veli-Matti
Seppä Vesa
Serkamo Heikki
Shnoro Janne
Siekkeli Juuso
Sievinen Vesa
Sievänen Jarmo
Sigvart Jari-Pekka
Sigvart Veli-Matti
Sihto Mauno
Sihvola Raimo
Sihvonen E
Sihvonen Ilkka
Sihvonen Juuso
Sihvonen Jyrki
Sihvonen Olavi
Sihvonen Pekka
Sihvonen Tomi
Siipo Samuli
Siira Sami
Siirilä Jari
Siirilä Lauri
Siirilä Mikko
Siirilä Pekka
Siirola Ville
Siitonen Harri
Siitonen Jouko
Siitonen Olli
Siitonen X
Siivonen Eero
Siivonen Kimmo
Siivonen Taito
Sikilä Petteri
Sikilä Simo
Sikiö Joona
Sikkilä Asko
Sikkilä Konsta
Sikkilä Toni
Silen Pertti
Siliämaa Perttu
Siliämaa Tuure
Sillankorva Sakari
Sillanpää Anssi
Sillanpää Jarmo
Sillanpää Jouni
Sillanpää Jussi
Sillanpää Kai
Sillanpää Mikael
Sillanpää Miko
Sillanpää Raimo
Sillanpää Tenho
Sillanpää Toni-Pekka
Sillanpää Viljo
Sillanpää Ville
Sillgren Reijo
Siltakivi Esko
Siltala Eevertti
Siltala Jarkko
Siltala Joni
Siltala Vili
Silvennoinen Harri
Silvennoinen Jarmo
Silvennoinen Joonas
Silvennoinen Marko
Silvennoinen Vesa
Silvonen Erkki
Simanainen Lauri
Similä Aarno
Similä Juha
Similä Matti
Similä Timo
Similä Wiljami
Simmala Seppo
Simoinen Jari
Simola Mika
Simola S
Simolin Mauri
Simonen Aki
Simula Hannu
Sinisalo Raimo
Sinisalo Veikko
Sinisalo Vesa
Sinivuo Hannu
Sinkkonen Samuli
Sipilä Ari
Sipiläinen Miika
Sipiläinen Olli
Sipiläinen Sami
Sipilä Jari
Sipilä Pekka
Sipilä Risto
Sipilä Väinö
Sipola Jaakko
Sipola Tomi
Sippola Paavo
Siren Mikko
Sirkeä Johan
Sirkkiä Niko
Sirviö Anssi
Sirviö Atso
Sirviö Dani
Sirviö Esa
Sirviö Harri
Sirviö Juha-Matti
Sirviö Mika
Sirviö Mikko
Sirviö Niko
Sirviö Olli
Sirviö Petteri
Sirviö Sami
Sirviö Toni
Sirviö Ville
Sissala Markku
Sissala Petri
Sistonen Jukka
Sistonen Kai
Siurua Sami
Siutla Ilari
Siven O
Sivonen Heikki
Sivonen Pasi
Sivonen Pekka
Sivula Aarno
Sivula Jani
Sivunen Erkki
Sivunen Jarkko
Sivunen Jouko
Sivunen Marko
Sivunen Mika
Sivunen Topi
Sjöroos Tauno
Skantz Mika
Skog Asser
Skogsberg Boris
Skogster Eero
Skogster H
Skogster M
Skrikberg Riku
Skyttä Juha
Skyttä Kaarlo
Skyttä X
Smedlund Jere
Smolander Veijo
Snellman Simo
Sohlberg Jukka
Sohlman Ahti
Soikkeli Antti
Soini Antti
Soini Juha-Pekka
Soini Kari
Soini Martti
Soini Mauri
Soininen Aapo
Soininen Karo
Soininen Raimo
Soininen Roope
Soininen Santeri
Soininen V
Soininen Väinö
Soini Pekka
Soini Reino
Soini Seppo
Solasaari Petteri
Soljamo Toivo
Solla Jere
Solmu R
Somppi Timo-Jukka
Sonninen Ahti
Sonninen Anssi
Sonninen Ossi
Sonninen Seppo
Soramäki Joonas
Sorjonen Ari
Sorjonen Arttu
Sorjonen Erkki
Sorjonen Esa-Pekka
Sorjonen Kyösti
Sorjonen Lauri
Sorjonen Leo
Sorjonen Seppo
Sorjonen Unto
Sorjonen Veikko
Sorjonen X
Sormunen Jaakko
Sormunen Jari
Sormunen Lauri
Sormunen Pekka
Sormunen Unto
Sormunen X
Sornikoski Sauli
Sorri Janne
Sorsa E
Sorvali Mauri
Sorvi Pekka
Sorvisto Petri
Sorvisto Samuli
Sorvoja Aki
Sorvoja Arttu
Sottinen Toni
Soulio Rauno
Sovelius Markus
Starck Erkki
Starck Teuvo
Starck V
Stenberg Jerry
Stenberg Kari
Stenberg Pertti
Stenbom Ari
Stendahl Seppo
Stenius Rainer
Stenroos Santeri
Still Jukka
Still Tapio
Still Topi
Still Veli-Pekka
Still Vili
Storbacka Jyrki
Storbacka Kimmo
Storbacka Tomi
Storbacka Tuomas
Strengell Teemu
Strömer Israel
Ståhlhammar Uuri
Suhonen Esa
Suhonen Juuso
Suhonen Jyri
Suhonen Keijo
Suhonen Lauri
Suhonen Sampo
Suhonen Sulo
Suhonen Vesa
Suihkonen Simo
Suikkanen Erkki
Suikkanen Johannes
Suksi Unto
Sulasalmi Jari
Sulkakoski Jukka
Sulonen Hannu-Pekka
Sumari P
Summanen Ahti
Sundberg Janne
Sundell Nicholas
Sunden J
Sunden Viljo
Sund Petri
Sundström X
Suni Eetu
Suni Joona
Suni Juha
Suni Juho
Sunila Karri
Suni Tuukka
Suoaro Henri
Suoja Kalle
Suojanen Kare-Perttuli
Suojoki Teppo
Suokanerva Atte
Suokas Jarmo
Suokas Jukka
Suokas Miklas
Suokonautio Mikko
Suokonautio Tuomas
Suomalainen Ilkka
Suomalainen Perttu
Suo Martti
Suomela Juho
Suomi Ilpo
Suominen Esko
Suominen Joonas
Suominen Juho-Eemil
Suominen Olli
Suominen Reino
Suominen Tapio
Suominen Timo
Suominen Veikko
Suominen Viljo
Suonperä Teppo
Suonpää Mauno
Suonpää Pentti
Suonpää Topias
Suontakanen Kari
Suontakanen Roni
Suontausta Tatu
Suoranta Arttu
Suorauha Janne
Suorauha Juha
Suorsa Iippo
Suorsa Olli
Suorsa Osmo
Suorsa Panu
Suorsa Saku
Suortti Heikki
Suortti Juha
Suortti Osmo
Suortti Timo
Suortti Tuomas
Suosalmi Marko
Supponen Juha
Supponen Sami
Surakka Ilkka
Surakka Rasmus
Surakka Rauno
Surakka Seeti
Susi Reino
Sutinen Jarno
Sutinen Kari
Sutinen Oiva
Sutinen Santeri
Sutinen Tomi
Suurnäkki Jukka
Suurnäkki Jussi
Suurnäkki Saku
Suurnäkki Unto
Suuronen Jesse
Suuronen Jukka
Suuronen Seppo
Suutari Kaarlo
Suutarinen Arvo
Suutarinen Jaakko
Suutarinen Jan
Suutarinen Juhani
Suutarinen Lauri
Suutarinen Veikko
Suvioja P
Suvisalmi Aapeli
Svärd Jesse
Svärd Joakim
Svärd Jussi
Sydänmetsä Jukka
Sylander Kalevi
Sylander Veli-Matti
Syri Mauri
Syrjä Arno
Syrjä-Kokkila Petri
Syrjälä Antti-Pekka
Syrjälä Kristian
Syrjälä Mika
Syrjälä Tenho
Syrjälä Valtteri
Syrjälä Veikko
Syrjänen Heikki
Syrjänen Kimmo
Syrjänen Reino
Syrjänen Sulo
Syrjänen Veli-Matti
Syrjä Vesa
Sysilampi E
Syväoja Juha
Syynimaa Valtteri
Säily Teemu
Säilä Mauri
Säilä V
Säkkinen Antti
Särkijärvi Ari
Särkinen Sami
Särkinen Santeri
Särkkä Reijo
Särmö Jesse
Sävilammi Veijo
Säynäjäkangas Sameli
Söderling Jani
Söderlund A
Söderström Joonas
Södervik Hannu
Södervik Martti