Valitse sivu

Pelaajakortit, miehet, I-K

Pelaaja- ja pelinjohtajakortit

Kauden 2020 jälkeen päivitetyt pesäpallon pelaaja- ja pelinjohtajakortit löytyvät näiltä sivuilta. Kortit ovat Excel-tiedostoja xlsx-muodossa ja ne on koonnut Martti Ruuska (martti(ät)kissala.fi).

Kirjoita osa nimestä ”etsi”-kenttään, niin tiedot löytyvät helpommin.

Virheellinen tieto pelaajakortissa? – Ilmoita korjauksista ja / tai täydennyksistä verkkolomakkeella.

Pelaajan nimi

Ihalainen Esa
Ihalainen Kalevi
Ihalainen Olavi
Ihalainen Ville
Ihamaa Kari
Ihamäki Antti
Ihamäki Juho
Ihamäki Jukka
Ihamäki Lauri
Ihanainen Jukka
Ihanamäki Mika
Iiskola Ilkka
Iivarinen Jouko
Iivarinen Juha
Iivarinen Kalevi
Iivarinen Matti
Iivarinen Sasu
Iivonen Elmeri
Iivonen Joona
Ijäs Juha
Ijäs Sami
Ijäs Vilho
Ikonen Antti
Ikonen Eetu
Ikonen Esko
Ikonen Hannu
Ikonen Henri
Ikonen Jorma
Ikonen Jukka
Ikonen Kalevi
Ikonen Kari (57)
Ikonen Kari (59)
Ikonen Kyösti
Ikonen Markku
Ikonen Matti
Ikonen Miika
Ikonen Mikael
Ikonen Timo
Ikonen Valentin
Ikonen Ville
Ikonen X
Ikonen XX
Ikäheimo Risto
Ikäläinen Lasse
Ilander Juuso
Ilkko Mika
Illikainen Juha
Ilmanen Jukka
Ilola Arvo
Ilola Joel
Ilola Toivo
Ilomäki Eero
Ilomäki Jaakko
Ilomäki Jukka
Ilomäki Tomi
Ilonen Tero
Iltola Leo
Immanen Mikko
Immonen Arttu
Immonen Erkki
Immonen Heikki
Immonen Juha
Immonen Juhani
Immonen Jussi
Immonen Juuso
Immonen Jyri
Immonen Leevi
Immonen Petri
Immonen Tapio
Immonen Toni
Impola Jani
Impola Juho
Impola Tuomas
Ingberg X
Inget Mikko
Inget Sami
Inkeroinen Aimo
Inkeroinen Olavi
Inkilä Henry
Inkilä Kasperi
Inkilä Santeri
Inkinen Joni
Inkinen X
Inola Jero
Inola Miko
Inola Ossi
Intke Henri
Irjala Harri
Irra X
Irtamo Ville
Isoaho Antti
Isohanni Eetu
Isojoki Mika
Isoketo Teemu
Isokuortti Petri
Isokääntä Lenni
Isometsä Jarkko
Isomäki Jussi-Pekka
Isomäki Olli
Isopahkala Risto
Isosaari Miika
Isosaari Ville
Isotalo Kari
Itkonen Juhani
Itälehto Jussi
Itänen Jari
Itävalo Henri
Itävalo Jouni
Itävalo Pekka
Jaakkola Arvo
Jaakkola Eeli
Jaakkola Eemeli
Jaakkola Henri
Jaakkola Henrik
Jaakkola Marlo
Jaakkola Matias
Jaakkola Mikko
Jaakkola Oskari
Jaakkola Paavo
Jaakkola Pertti
Jaakkola Raimo
Jaakkola Sebastian
Jaakkola Tapio
Jaakkola Tuomo
Jaakola Juha
Jaakonaho Oskari
Jaakonaho Vesa
Jaatinen Ismo
Jaatinen Juha-Matti
Jaatinen Jukka
Jaatinen Miika
Jaffe Pauli
Jakku Antti
Jakobsson Aleksi
Jakobsson Anttoni
Jakonen Jukka-Pekka
Jakonen Riku
Jakonen Tapio
Jakorinne Asmo
Jalonen Arsi
Jalonen Harri
Jalonen Olli
Jalonen Sami
Jalo Niko
Janatuinen Eetu
Janhunen Ape
Janhunen Niilo
Janhunen Rauno
Jansson Emil
Jansson Iiro
Jansson Juha
Jansson X
Jantunen Arvo
Jantunen Mikko
Jantunen Pertti
Jantunen X
Jarva Janne
Jarva Martti
Jarva Matti
Jarva Olavi
Jaskari Joonas
Jauhiainen Jussi
Jauhiainen Toni
Jehkonen Seppo
Jehkonen Ville
Jenu Veikko
Jeulonen Arto
Jeulonen Jani
Joensuu Aleksi
Joensuu Harri
Joensuu Ilpo
Joensuu Lasse
Joensuu Markku
Joensuu Mika
Joensuu Risto
Joensuu Sami
Joensuu Simo
Joensuu Teemu
Joensuu Tommi
Joffell Onni
Joffell Pentti
Johansson Ragnar
Johansson V
Jokela Aleksi
Jokela Antti
Jokela Arto
Jokelainen Petteri
Jokela Jalo
Jokela Jesse
Jokela Jouni
Jokela Juha
Jokela Juho (00)
Jokela Juho (91)
Jokela Jukka
Jokela Kalevi
Jokela Lauri
Jokela Pauli
Jokilehto Jari
Jokilehto Joni
Jokilehto Lauri
Jokinen Aarre
Jokinen Aimo
Jokinen Anssi
Jokinen Antti
Jokinen Anttoni
Jokinen Edvin
Jokinen Eino
Jokinen Erkki
Jokinen Esko
Jokinen Heikki
Jokinen Ilmari
Jokinen J
Jokinen Jarmo
Jokinen Jesse
Jokinen Jorma (20)
Jokinen Jorma (34)
Jokinen Juha-Matti
Jokinen Juho-Antti
Jokinen Juuso
Jokinen Jyrki
Jokinen Lauri
Jokinen Martti
Jokinen Miika
Jokinen N
Jokinen P
Jokinen Risto
Jokinen S
Jokinen Tero
Jokinen Toivo
Jokinen Tomi
Jokinen Ville-Pekka
Jokinen X
Jokio Jari
Joki Oskari
Jokisaari Tuomas
Jokisalo Matias
Jokivaara Sami
Jolkkonen Jari
Jolkkonen Juha-Pekka
Jolkkonen Petri
Joll T
Jonkari Olli
Jordan Leo
Jormakka Mika
Jormalainen Jesse
Jormalainen Lauri
Jormanainen Petri
Jortama Tommi
Joukainen Jiri
Joukainen Niko
Joukainen Sami
Joukainen Timi
Jouppi Markku
Joutamo X
Joutsen Jukka
Joutsenvirta Mika
Joutsi Rauno
Judin Jussi
Juhala Mika
Juhala Riku
Juhala Ville
Juhantalo Juho
Juhola Jarmo
Juhola Jussi
Juka Ismo
Jukkala Ossi
Julin Niko
Julku Juhani
Julku Jukka
Julkunen Risto
Julmala Harri
Jumppanen Tuomo
Jungell Veikko
Junkkari Aaro
Junkkari Lauri
Junkkarinen Aale
Junkkarinen Marko
Junkkarinen Matti
Junkkonen Aleksi
Junnikkala Iiro
Junnikkala Olavi
Junnila Heikki
Junnila Kalevi
Junnola Henri
Junnonen H
Junnonen U
Juntti Jorma
Junttila Paavo
Junttola Jouko
Juntto Osmo
Juntunen Erkka
Juntunen Iiro
Juntunen Matti
Juntunen Petri
Juntunen Samuel
Juntunen Teemu
Juntunen Tuomas
Juntunen Urho
Juntunen Usko
Juntunen Viljami
Juola Arttu
Juonoja Tero
Juonoja Timo
Juonoja Toni
Juoperi Mika
Juoperi Olli-Pekka
Juotasniemi Antti
Jurvakainen Arttu
Jurvanen Markus
Jurvansuu Samppa
Jurvelin Oula
Jussila Arvi
Jussila Eetu
Jussilainen Harri
Jussilainen Raimo
Jussila Jani-Pekka
Jussila Joonas
Jussila Juhani
Jussila Juuso
Jussila Kari
Jussila Niklas
Jussila Sauli
Jussila Tuomas
Jussinmäki Jani
Jussinmäki Raine
Jussinmäki Tero
Jutila Niko
Juupaluoma Matias
Juurakko Lauri
Juurakko Toni
Juurikainen Juha-Matti
Juurinen Erkki
Juuso Jaakko
Juutilainen Anssi
Juutilainen Jorma
Juutilainen Kimmo
Juutilainen Tuomas
Juutilainen X
Juvani Antti-Pekka
Juvela Ilkka
Juvonen Juhani
Juvonen Mauri
Jylhäkoski Reino
Jylhä Ville
Jylkkä Riku
Jylli Arttu
Jyllilä L
Jyrkinen Jyri
Jyrkiäinen Jarmo
Jyrkiäinen Markku
Jyrkiäinen Marko
Jyrkiäinen Miika
Jyrkiäinen Pekka
Jyrkkä Joonas
Jyrkkä Juha-Matti
Jyrkkä Juho
Jyrkkä Kari
Jyrkkä Martti
Jyrkkä Niilo
Jyrkämö X
Jyräkoski Patri
Jäderholm Vilho
Jäkälä Jesse
Jämsen Aaro
Jämsä Eemeli
Jämsä Eetu
Jämsä Erkki (HK)
Jämsä Erkki (YK)
Jämsä Juhani
Jämsä Lauri
Jämsä Markku
Jämsä Mika
Jämsä Petri
Jämsä Tuomas
Jänikselä Markus
Jänkä Jussi
Jänkävaara X
Jäntti Antero
Jäntti Jiri
Jäntti Pentti
Jäppinen Alpo
Jäppinen X
Järvelä Eino
Järvenoja Marko
Järvenpää Juha-Pekka
Järvenpää Jussi
Järvenpää Pertti
Järvenpää Risto
Järviaho Aleksi
Järviaho Jyri
Järviaho Kosti-Oskari
Järviaho Markku
Järviaho Mikko
Järvi Jaakko
Järvilehto Pentti
Järvinen Antti
Järvinen Ari-Pekka
Järvinen Esa
Järvinen Jari
Järvinen Joni
Järvinen Juha
Järvinen Juha-Matti
Järvinen Lasse
Järvinen Matti
Järvinen Mika
Järvinen Rami
Järvinen Uuno
Järvinen Veikko
Järvinen Viljo
Järvinen Väinö
Järvinen X
Järvitalo Samu
Järvi Valto
Jäske Pentti
Jääskeläinen Erkki
Jääskeläinen Janne
Jääskeläinen Juho
Jääskeläinen Kyösti
Jääskeläinen Osmo
Jääskeläinen Tuomas
Jääskelä Timo
Jääskä Jarno
Jäätvuori Timo
Kaakinen Henri
Kaakinen Petri
Kaakinen Veikko
Kaakkolahti Eino
Kaakkolahti Matti
Kaan Jesse
Kaan Juha
Kaan Kimmo
Kaappola Antti
Kaarela Joonas
Kaarnijoki Juhani
Kaarteenaho Kai
Kaarteenaho Kim
Kaartinen Lassi
Kaartinen Taavi
Kaartokallio Eero
Kaartokallio Lauri
Kaartokallio Otto
Kaartokallio Valtteri
Kaasila Paavo
Kaatikko Petri
Kaatikko Timo
Kaattari Erkki
Kaattari Jorma
Kae Paavo
Kahelin Otto
Kahila Kalervo
Kahila Tuomas
Kaihlanen Ensio
Kaija Jarkko
Kaijanen Jouko
Kaijula Pekka
Kaikkonen Hannu
Kaikkonen Janne
Kaikkonen Tommi
Kainulainen Heikki
Kainulainen Janne
Kainulainen Markku
Kainulainen X
Kaipainen Heikki
Kaipainen Henri
Kaipainen Jorma
Kaipainen Roope
Kaipia Kimmo
Kaipia Osmo
Kaipola Reino
Kaistila Esa
Kaisto Tomi
Kaivola S
Kajander Heikki
Kajander Mikko
Kajaste Eino
Kakkonen Markku
Kakkonen Pasi
Kakkonen Pauli
Kakkonen Sami
Kaksonen Jarno
Kaksonen Kasperi
Kaksonen Topias
Kalajanniska Juha
Kalaoja Anssi
Kallela Petri
Kallinen Jorma
Kallio Anssi
Kallio Antti (78)
Kallio Antti (94)
Kallio Arttu
Kallioinen Juha
Kallioinen Timo
Kallio Jaakko
Kallio Jarno
Kallio Jouni
Kallio Juha
Kallio Juho
Kallio Jussi (15)
Kallio Jussi (VäVi)
Kallio Kari
Kalliokoski Ari
Kalliokoski Jaakko
Kalliokoski Jouni
Kalliokoski Juha
Kalliokoski Matti
Kalliokoski Reijo
Kalliokoski Teemu
Kalliokoski Toni
Kalliokoski Tuomo
Kalliokoski Vesa
Kallio Lauri
Kalliomaa Tero
Kallio Markku
Kallio Matti
Kallio Mauri
Kallio Mika
Kalliomäki Eino
Kalliomäki Jarkko
Kalliomäki Nestori
Kalliomäki Vihtori
Kallio Oskari
Kallio Paavo
Kallio Pasi
Kallio Teemu
Kallio Teppo
Kallio Timo
Kallio Urho
Kallio Ville
Kallio X
Kallio XX
Kalluinen Ari-Pekka
Kalluinen Ville
Kallunki Aleksi
Kallunki Otto
Kalmakoski Eero
Kalmakoski Juuso
Kalmakoski Timo
Kalmari Hannu
Kalmari Kaapo
Kalpio Vesa
Kalteenmäki Pekka
Kalteva Janne
Kalttonen Joni
Kaminen Anssi
Kamppinen Tatu
Kamppuri X
Kamula Kyösti
Kanala Antti
Kanala Arsi
Kanala Joni
Kanala Marko
Kanala Miika
Kanala Mikko
Kanala Pasi
Kanamäki Kalle
Kanerva Eino
Kanerva Erkki
Kanerva Hannu
Kanerva Olavi
Kanerva Pauli
Kanerva Reijo
Kanerva X
Kangasaho Jani
Kangasaho Janne
Kangas Ari
Kangas Esa-Jussi
Kangasharju Ami
Kangasharju Esko
Kangas Jaakko
Kangas Jorma
Kangas Jouni
Kangas M
Kangas Matti
Kangasmäki Jukka-Pekka
Kangasmäki Pasi
Kangas Pekka
Kangas Risto
Kangas Seppo
Kangasvieri Markus
Kangasvieri Teemu
Kangasvieri Tuomas
Kankaanpää Janne
Kankaanpää Matti
Kankaanpää Miro
Kankaanpää Samuli
Kankaanpää Teijo
Kankaanpää Timo
Kankare Janne
Kankkio Heikki
Kankkonen Veikko
Kankkunen Martti
Kannelkoski Ilkka
Kanninen Pekka
Kansanen Kalevi
Kantanen Juha-Pekka
Kanto Kari
Kantola Henri
Kantola Tapio
Kantola Veli-Matti
Kapanen Aimo
Kapanen Juha
Kapanen Pertti
Kapanen Saku
Kapanen Tero
Kapa X
Kaplas Olavi
Kapuinen Jani
Karaksela Erkki
Kara Reijo
Kara Yrjö
Karento U
Kares Matti
Karevaara Oskari
Karevaara Petrus
Karhapää Kyösti
Karhapää Miika
Karhapää Niko
Karhima Teemu
Karhinen Heikki
Karhu Hannu
Karhu Harri
Karhukorpi Tomi
Karhulahti Eetu
Karhulahti Jari
Karhulahti Mikko
Karhula Markus
Karhumaa Petteri
Karhunen Jarkko
Karhunen Markku
Karhunen Sami
Karhunen Tomi
Karhu Toni
Kari Iivo
Kari Jouni
Karila Miikka
Karilas Kim
Karima X
Karivalo Reijo
Karjalainen Eetu
Karjalainen Jaakko
Karjalainen Jan
Karjalainen Jussi
Karjalainen Kim
Karjalainen Konsta
Karjalainen Reino
Karjalainen Tapio
Karjala Sami
Karjaluoto Antti
Karjaluoto Juha
Karjaluoto Sami
Karjanlahti Jari
Karjanlahti Mika
Karmaluoto Santeri
Karppanen Jani
Karppanen Jari
Karppanen Joni
Karppanen Juha
Karppanen Jyrki
Karppanen Martti
Karppinen Eera-Matti
Karppinen Harri
Karppinen Ilmari
Karppinen Keijo
Karppinen Pentti
Karppinen Riku
Karsikas Jarno
Karsikas Juho
Karsikas Jyrki
Karsikas Raimo
Karstemäki Reijo
Karttunen Aleksi
Karttunen Jukka-Pekka
Karttunen Kalevi
Karttunen Mikko
Karttunen Seppo
Karu X
Karvinen Jarkko
Karvinen Leevi
Karvinen Pentti
Karvonen Allan
Karvonen Aulis
Karvonen Eero
Karvonen Heikki
Karvonen Jani
Karvonen Klaus
Karvonen Markku
Karvonen Olavi
Karvonen Pasi
Karvonen Petteri
Karvonen Seppo
Karvonen Timo
Karvonen Valfrid
Kasari Paavo
Kaskela Mika
Kaski Kimmo
Kaskiluoto Antti
Kaskiluoto Heikki
Kaskinen Mika
Kaski Petri
Kask Reino
Katainen Edvin
Katainen Heino
Katainen Juha
Katainen Pentti
Katainen Reino
Kataja E
Kataja Erkki
Kataja Jukka-Pekka
Katajala Tomi
Kataja Leevi
Katajamäki Antti
Katajamäki Chakke
Katajamäki Joona
Kataja-Rahko Antti
Kataja-Rahko Jukka
Kataja Timo
Katajisto Juha
Katajisto Jukka-Pekka
Kattelus Arto
Kattelus Simo
Kattelus Timo
Kattelus Valto
Kattelus Vesa
Kattelus Ville
Katz Michael
Kauhanen Harri
Kauhanen Ilari
Kauhanen Markus
Kauhanen Mikko-Matti
Kauhanen Reijo
Kauhanen Veikko
Kaukainen Reino
Kaukiainen Antti
Kaukiainen Vesa
Kaukonen Arttu
Kaukonen Tuomas
Kaukoranta Kimmo
Kaunismäki Kosti
Kaunisto Harri
Kaunisto Ilmo
Kaunisto Jaakko
Kaunisto Kimmo
Kaunisto Paavo
Kauppi Heikki
Kauppi Juhani
Kauppi Konsta
Kauppila Jouko
Kauppila Juho
Kauppila Miika
Kauppila Oskari
Kauppila Seppo
Kauppi Markku
Kauppi Mauri
Kauppinen Eetu
Kauppinen Elmo
Kauppinen Ilkka
Kauppinen Isto
Kauppinen Jarmo
Kauppinen Joonas (91)
Kauppinen Joonas (96)
Kauppinen Jukka
Kauppinen Jussi-Einari
Kauppinen Kari
Kauppinen Kasperi
Kauppinen Matias
Kauppinen Mikko
Kauppinen Otto
Kauppinen Peitsa
Kauppinen Petri
Kauppinen Riku
Kauppi Santeri
Kauppi Timo
Kaurabäck Ville
Kaurila Arttu
Kauti Sami
Kautto Hannu
Kautto X
Kaveri Matti
Kavilo Veli-Matti
Keho Jarkko
Keinonen Jukka
Keinänen Juho
Keinänen Kristian
Keinänen Mikael
Keinänen Veikka
Keinänen X
Keisala Juha-Pekka
Keisala Lassi
Keisala Ville-Pekka
Kejonen Esa
Kekki Riku
Kekkonen Juho
Kekkonen Juuso
Kekkonen Taisto
Kekonen Jussi
Kekäläinen Joonas
Kekäläinen Juha
Kekäläinen Mikko
Kela Juho
Kelkka Kari
Kellberg Marko
Kellokoski Alpo
Kellokoski Arto
Kellokoski Kari
Keltikangas Ville
Kemell Markus
Kemilä Jouko
Kemilä Jussi
Kemilä Lauri
Kemmo E
Kempas Erkki
Kempas Kari
Kempas Lauri
Kemppainen Erkki
Kemppainen Heikki
Kemppainen Jaakko
Kemppainen Jani
Kemppainen Janne
Kemppainen Jari
Kemppainen Jere
Kemppainen Jonne
Kemppainen Joose
Kemppainen Jukka
Kemppainen Lauri
Kemppainen Leevi
Kemppainen Mikko
Kemppainen Petri (78)
Kemppainen Petri (LaLu)
Kemppainen Tuomo
Kemppilä Eelis
Kemppi Samu
Kenkkilä Henry
Kenkkilä Teemu
Kentala Kimmo
Kenttäaho Ari
Kenttäaho Perttu
Kero Kalle
Kerola Juuso
Kerola Keijo
Kero Ville
Kerttula Jorma
Kerttula Mikko
Kerttula Pentti
Kerttula Seppo
Kervinen Antti
Kervinen Juha
Keränen Antti
Keränen Iiro
Keränen Ilkka
Keränen Niko
Keränen Pentti
Keränen Pertti
Keränen Timo
Keski-Heikkilä Jari
Keskikangas Antti-Jussi
Keski-Korsu Pasi
Keski-Koukkari Juuso
Keski-Koukkari Tero
Keski-Kulju Markku
Keskinen Juha (56)
Keskinen Juha (YKV)
Keskinen Marko
Keskinen Martti
Keskinen Mikko
Keskinen Timo
Keski-Petäjä Asko
Keski-Petäjä Markus
Keski-Petäjä Miika
Keskisaari Jukka
Keski-Sämpi Juha
Keski-Sämpi Riku
Keskitalo Jarkko
Keskitalo Martti
Keskitalo Niko
Keskitalo Risto
Keskitalo Teemu
Keskitalo Valtteri
Keskitalo Veeti
Keskitalo Veikko
Keski-Äijö Jouko
Kesola Janne
Kesti Jari
Kestilä Kasperi
Kesti Marko
Kesto Kari
Kesto Martti
Kesänen Esa
Kesänen Jaska
Ketola Arvo
Ketolainen Ville
Ketola Severi
Ketomäki Leuto
Ketonen Aarne
Ketonen Harri
Ketonen Jussi
Ketonen Valtteri
Ketonen Veikka
Keto-Tokoi Reijo
Kettula Kalle
Kettula Teemu
Kettunen Aki
Kettunen Aku
Kettunen Ari
Kettunen Auvo
Kettunen Eetu
Kettunen Jari
Kettunen Jarno
Kettunen Joona
Kettunen Juho
Kettunen Konsta
Kettunen Markku
Kettunen Marko
Kettunen Markus
Kettunen Samu
Kettunen Veeti
Kevari Joonas
Kiema Jouko
Kiikeri Jussi
Kiikeri Petri
Kiira X
Kiiski Juho
Kiiskilä Jaakko
Kiiskilä Valtteri
Kiiski Markku
Kiiskinen Antti
Kiiskinen Henri
Kiiski Samu
Kiiski Veli
Kiiveri Immo
Kiiveri Olli
Kiljander B
Kilpeläinen Antti (36)
Kilpeläinen Antti (78)
Kilpeläinen Arto (93)
Kilpeläinen Arto (HP-K)
Kilpeläinen Heikki
Kilpeläinen Jarkko
Kilpeläinen Lari
Kilpeläinen Lassi
Kilpeläinen Marko
Kilpeläinen Mika
Kilpeläinen Mikko
Kilpeläinen Olli (57)
Kilpeläinen Olli (91)
Kilpeläinen Pasi
Kilpeläinen Petri (78)
Kilpeläinen Petri (80)
Kilpeläinen Tero
Kilpeläinen Timo
Kilpeläinen Veli-Matti
Kilpeläinen Veli-Pekka
Kilpi E
Kilpi Eero
Kilpi Jaakko
Kilpijärvi Ville
Kilpikoski Marko
Kilpinen Miikka
Kilpinen Mikael
Kilpiä Pauli
Kilpiö Jukka
Kimonen Veli-Matti
Kimpimäki Paavo
Kimpimäki Toni
Kinanen Juha
Kinanen Kaapo
Kinanen Leevi
Kines Jouni
Kines Mika
Kinisjärvi Iiro
Kinnari Matti
Kinnari Reino
Kinnaslampi Vilho
Kinnaslampi Yrjö
Kinnunen Aapo
Kinnunen Aki
Kinnunen Anssi
Kinnunen Hannu
Kinnunen Joni
Kinnunen Joona
Kinnunen Jouni
Kinnunen Kyösti
Kinnunen Miro
Kinnunen Niklas
Kinnunen Niko
Kinnunen Petri
Kinnunen Tapio
Kinnunen Teemu
Kinnunen Timo
Kinnunen Tommi (76)
Kinnunen Tommi (77)
Kinnunen Väinö
Kippola Janne
Kippola Olli
Kirjala Ville
Kirjavainen Simo
Kirjonen Eino
Kirsilä Jiri
Kirsi Sulo
Kirstilä X
Kisonen Alpo
Kitinmäki Pekka
Kitinoja Eero
Kitinoja Joona
Kitinoja Jussi
Kitola Markus
Kitola Mattias
Kituniemi Niko
Kiukkonen Hannu
Kiuru Erkki
Kiuru Hannu
Kiuru Henry
Kiuru Juha
Kiuru Oiva
Kiuru Osmo
Kiuru Pauli
Kiuru Pentti
Kiuru Sami
Kiuttu Mikko
Kivelä Aapo
Kivelä Erkki
Kivelä Jussi
Kivelä Lauri
Kivelä Martti
Kivelä Matti
Kivelä Risto
Kivelä Santeri
Kivelä Tero
Kivelä Tuomas
Kivenmäki Ville
Kiventöyry Reijo
Kiviaho Jouni
Kiviharju Janne
Kiviharju Kalervo
Kiviharju Risto
Kiviharju Toni
Kivikoski Jussi
Kivikoski Mikko
Kivilahti Veli-Matti
Kivilammi Matti
Kivilinna Aaro
Kiviluoma Arttu
Kiviluoma Juho
Kiviluoma Keijo
Kiviluoma Mikko
Kivimäki Jari
Kivimäki Pentti
Kivinen Harri
Kivinen Kari
Kivinen Lauri
Kivinen Marko
Kivinen Mika
Kivinen Mikko
Kivinen Oskari
Kivinen Samu
Kivinen Veijo
Kiviniemi Antti
Kiviniemi Eemeli
Kiviniemi Harri
Kiviniemi Markus
Kiviniemi Pentti
Kivioja Eero
Kivioja Jaakko
Kivioja Yrjö
Kivi Osmo
Kivipelto Janne
Kivipelto Juha
Kivipelto Jussi
Kivipelto Kalevi
Kivipelto Taavi
Kivipelto Timo
Kivisilta Jussi
Kivistö Jaakko
Kivistö Mikko
Kivistö Soini
Kivivuori Jaakko
Kivivuori Juha
Kjellman Niko
Kjällbäck Arvi
Kleemola Kari
Kleemola Valtteri
Klemetti Heikki
Klemetti Ismo
Klemetti Jukka
Klemola M
Klemola Teemu
Kniivilä Tero
Knutars Eetu
Knuutila Henri
Knuutila Teemu
Knuutinen Panu
Knuuti Ville
Kohinoja X
Kohonen Erkki
Kohonen Kari
Kohonen Markus
Kohonen Tapani
Kohonen Toni
Koho Oskari
Koho Paavo
Koho Ville
Kohtala Eero
Kohtamäki Aki
Kohtamäki Ilkka
Kohvakka Sami
Koikkalainen Tauno
Koiranen Leo
Koiranen Paavo
Koiranen Teuvo
Koistinen Juho
Koistinen Matti
Koistinen T
Koistinen Topi
Koivikko Marko
Koivikko Timo
Koivisto Antti
Koivisto Hannu
Koivistoinen Heikki
Koivistoinen Martti
Koivistoinen X
Koivisto Juha
Koivisto Juho
Koivisto Jussi-Pekka
Koivisto Keijo
Koivisto Lauri
Koivisto Mika
Koivisto Mikko
Koivisto Paavo
Koivisto Panu
Koivisto Tommi
Koivisto Veikko
Koivisto Veli-Matti
Koivu Aatto
Koivu Jarmo
Koivu Joni
Koivukangas Tero
Koivula E
Koivula Heikki
Koivula Jussi
Koivula Sami
Koivula Simo
Koivula Tuomo
Koivuluoma Petri
Koivumäki Manu
Koivunen Rauno
Koivunen Teemu
Koivupuisto Niko
Koivusaari Ville
Koivusalmi Elmeri
Koivusalo Juha
Koivusalo Matti
Koivusalo Tapani
Koivu Teijo
Koivuvaara Tapio
Koivu Vesa
Kokki Mika
Kokko Erkki
Kokko Helge
Kokko Jarkko
Kokko Jarno
Kokko Jere
Kokko Joni
Kokko Marko
Kokkonen Antti
Kokkonen Heikki
Kokkonen Luka
Kokkonen Martti
Kokkonen Matti
Kokkonen Orvo
Kokkonen Pasi
Kokkonen Pentti
Kokkonen Seppo
Kokkonen Topi
Kokkonen Vilho
Kokkonen X
Kokkonen XX
Kokko Niko
Kokko Olavi
Kokko Sami
Kokko Tapio
Kokko Veeti
Kokko Veikko
Kola X
Kolehmainen Harri
Kolehmainen Janne
Kolehmainen Jari
Kolehmainen Jarkko
Kolehmainen Jouko
Kolehmainen Jussi
Kolehmainen Kaarlo
Kolehmainen Keijo
Kolehmainen Lasse
Kolehmainen Sakari
Kolehmainen Ville
Kolehmainen X
Koliseva Esa
Koljonen Juha
Koljonen Petri
Koljonen Urho
Kolppanen Jaakko
Kolppanen Tomi
Kolsi Aito
Kolsi Ilmari
Kolsi Kaarlo
Kolsi Vilho
Kolström A
Kolström Johan
Kolström Matias
Kolu Antero
Kolu Risto
Komonen Kari
Komonen Pekka
Komsi Jani
Komsi Timo
Komulainen Aapo
Komulainen Jani (75)
Komulainen Jani (78)
Komulainen Jari (80)
Komulainen Jari (91)
Komulainen Saku
Konga Jari
Konga Markku
Konka Joonas
Konstig Jouko
Kontinaho Vertti
Kontinen Antti
Kontio Artturi
Kontio Atte
Kontio Juha
Kontio Kauko
Kontiola Jani
Kontio Marko
Kontkanen Jari
Kontkanen Mika
Kontkanen Petri
Konto Joonas
Kontra Sami
Konttinen Juhani
Kontuvirta Hannu
Kontuvirta Juha
Kopiloff Henry
Koponen Erkki
Koponen Joni
Koponen Juho
Koponen Kai
Koponen Markus
Koponen Petteri
Koponen Tero
Koponen Tuomas
Koponen Vesa
Kopranen Teuvo
Kopu Risto
Korhonen Aapo (01)
Korhonen Anssi
Korhonen Antti
Korhonen Antti (84)
Korhonen Antti (90)
Korhonen Antti (93)
Korhonen Antti-Jussi
Korhonen Ari
Korhonen Arto
Korhonen Eero
Korhonen Erkki (40)
Korhonen Erkki (Kiri)
Korhonen Hannu
Korhonen Ilkka
Korhonen Ilpo
Korhonen J
Korhonen Jaakko
Korhonen Jani (75)
Korhonen Jani (79)
Korhonen Jani (94)
Korhonen Janne
Korhonen Jarmo (55)
Korhonen Jarmo (61)
Korhonen Jarmo (86)
Korhonen Jouko
Korhonen Jouni
Korhonen Jouni
Korhonen Juha (54)
Korhonen Juha (65)
Korhonen Juha (80)
Korhonen Jussi
Korhonen Jyrki (58)
Korhonen Jyrki (73)
Korhonen Jyrki (SoJy)
Korhonen Kari
Korhonen Lauri
Korhonen Marko
Korhonen Markus
Korhonen Martti
Korhonen Martti J
Korhonen Matti (40)
Korhonen Matti (90)
Korhonen Matti (HJ)
Korhonen Matti (KPK)
Korhonen Mika
Korhonen Mikko (83)
Korhonen Mikko (85)
Korhonen Niko
Korhonen Niko J
Korhonen Olli (93)
Korhonen Olli (SoJy)
Korhonen Pasi (58)
Korhonen Pasi (KPK)
Korhonen Pekka
Korhonen Pentti (43)
Korhonen Pentti (44)
Korhonen Reko
Korhonen Risto (51)
Korhonen Risto (NiNu)
Korhonen Roope
Korhonen Seppo
Korhonen Tapio
Korhonen Tauno
Korhonen Teemu
Korhonen Tero
Korhonen Timo
Korhonen Toivo
Korhonen Topi
Korhonen Topi (96)
Korhonen Valtteri
Korhonen Vesa
Korhonen Ville-Veikko
Korhonen Yrjö
Korjonen Mikko
Korkalainen Jari
Korkala Petri
Korkea-aho Olli
Korkeakangas Mikko
Korkeakoski Matti
Korkeakoski Mikko
Korkeamäki Armas
Korkeamäki Rene
Korkeamäki Uolevi
Korkia-aho Ari
Korkia-aho Sami
Korkiakoski Pauli
Korkiamäki Jouni
Korkiamäki Matias
Korkiavuori Tero
Korkonen X
Kornilow Jouni
Korpela Ilkka
Korpela Janne
Korpela Jere
Korpela Jonne
Korpela Kari
Korpela Matti
Korpela Pasi
Korpela Pekka
Korpela Petteri
Korpela Tarmo
Korpikoski L
Korpilammi Marko
Korpi Mika
Korpinen Eetu
Kortehisto Atte
Kortehisto, Veeti
Korte Kalevi
Kortelainen Aleksi
Kortelainen Jari
Kortelainen Joonas
Kortelainen Petteri
Kortesluoma Hannu
Kortesmaa Sami
Kortesniemi Asko
Kortesniemi Kari
Kortesniemi Vesa
Kortteenperä Antti
Kortteenperä Janne
Kortti Jarkko
Korttila Heikki
Korttila Kaleva
Korva Janne
Korva Tapani
Korva Timo
Korvola Sami-Jukka
Koskela Antti-Pekka
Koskela Atte
Koskela Eetu
Koskela Eliel
Koskelainen E
Koskelainen Mika
Koskelainen Roope
Koskela Jari
Koskela Jesse
Koskela Jouni
Koskela Juhani
Koskela Jukka
Koskela Klaus
Koskela Matti (32)
Koskela Matti (95)
Koskela Matti (IiU)
Koskela Mauri
Koskela Miika
Koskela Otto
Koskela Timo
Koskelo Oskari
Koskenalusta Masi
Koskenkorva Ilkka
Koskenkorva Timo
Koskenniemi Eira
Koskiaho Tapio
Koskiaho Teuvo
Koskiaho Timo
Koskiaho Toivo
Koski Ari
Koski Harri
Koski Janne
Koski Jari
Koski Juho-Antti
Koskilammi Tero
Koski Mikko
Koskimäki Aarne
Koskinen Aapo
Koskinen Asko
Koskinen Erkki
Koskinen Hannu
Koskinen Jussi-Artturi
Koskinen Kari-Heikki
Koskinen Matti (46)
Koskinen Matti (87)
Koskinen Mikko
Koskinen Pekka
Koskinen Raimo
Koskinen Y
Koskinen Yrjö
Koskiniemi Tuomas
Koski Olavi
Koski Paavo
Koski Rauno
Koski V
Koski Veikko (KuVeto)
Koski Veikko (RPS)
Koski X
Koso Markku
Kosonen Eero
Kosonen Jari
Kosonen Jukka
Kosonen Jussi
Kosonen Juuso
Kosonen Kari
Kosonen Mikko
Kosonen Oskari
Kosonen Panu
Kosonen Santtu
Kosonen Topi
Kosonen Ville-Markus
Kostamo Jasse
Kostamo Pekka
Kostamo Vesa
Kostiainen Juho
Kostiainen Pasi
Kosunen Ville
Kotakorva Marko
Kotala Juha
Kotapakka Juha-Matti
Kotapakka Miika
Kotikoski Kaino
Kotikoski Yrjö
Kotikumpu Matti
Kotila Heino
Kotimaa Otto
Kotiniemi Jyri
Kotiniemi Miko
Kotiranta Kauko
Kotiranta Petri
Kotiranta Riku
Kotkaslahti Olavi
Koto Jarkko
Kotonen Petteri
Kotonen Timo
Kotovaara Eero
Kotro Ville
Kottila Ali
Kouki Tero
Koukkari A
Koukkari Ville
Koukku Matti
Kouru Rauli
Koutsa S
Koutsa Väinö
Kovalainen Jyri
Kovalev L
Kovanen Erkki
Kovanen Martti (54)
Kovanen Martti (NiNu)
Kraft Hannu
Krankka Juho
Krannila Toivo
Kreivilä Martti
Kreivi Miika
Krogerus X
Kronqvist Kimmo
Kröger Lasse
Kuha Jaakko
Kuhanen Kimmo
Kuhna Harri
Kuikka Markku
Kuikka Miro
Kuikka Osmo
Kuikka Tero
Kuismanen Olavi
Kuisma Niko
Kuisma Riku
Kuittinen Kari
Kuitunen Eero
Kuivalainen Mika
Kuivinen Sami
Kujala Aarno
Kujala Aarre
Kujala Esa
Kujala Harri
Kujala Heikki
Kujala Juho-Pekka
Kujala Jussi
Kujala Leevi
Kujala Matti
Kujala Pekka
Kujala Tero
Kujala Tuomas
Kujala X
Kujanpää Jaakko
Kujanpää Jari
Kujanpää Joona
Kujanpää Mikko
Kukkasela Erkki
Kukkasela Juha
Kukkasela Juhani
Kukkasela Ville-Matti
Kukkohovi Lari
Kukkola Ari
Kukkola Joose
Kukkola Juho
Kukkola Marko
Kukkola Matti
Kukkola Mika
Kukkola Samuli
Kukkola Simo
Kukkonen Aimo
Kukkonen Antti
Kukkonen Jarmo
Kukkonen Jussi
Kukkonen Marko
Kukkonen Timo
Kukonlehto Taneli
Kulkkula Mika
Kulla Vilho
Kulmala Anssi
Kulmala Erno
Kulmala Henri
Kulmala Jani-Petri
Kulmala Jorma
Kulmala Juha-Pekka
Kulmala Miikka
Kulmala Mika
Kulmala Mikko
Kulmala Paavo
Kulmala Pertti
Kulmala Petri (64)
Kulmala Petri (89)
Kulo Kalevi
Kulppi Mika
Kultalahti Jaakko
Kultalahti Janne
Kultti Henri
Kumara Vesa
Kumar Narender
Kumpula Asko
Kumpulainen Kalle
Kumpulainen Karri
Kumpulainen Otto
Kumpulainen Saku
Kumpumäki Kyösti
Kunelius Jaska
Kunelius Juha
Kunnari Antero
Kunnari Jari
Kunnas Voitto
Kuntijärvi Veikko
Kunttu Unto
Kuokka Mikko
Kuokkanen Jari
Kuokkanen Jussi
Kuokkanen Martti
Kuokkanen Pekka
Kuoppa Jaakko
Kuoppala Eetu
Kuoppala Jarmo
Kuoppala Juha
Kuoppala Köpi
Kuoppala Mikko
Kuoppala Niko
Kuoppala Sameli
Kuortti Matti
Kuosa Iiro
Kuosa Jyri
Kuosmanen Aarne
Kuosmanen Atte
Kuosmanen Jarmo
Kuosmanen Kalle
Kuosmanen Miikka
Kuosmanen Mikko
Kuosmanen X
Kuparinen Sauli
Kurhela Antti
Kurikka Erkki
Kurikka Jaakko
Kurikka Juho
Kurikka Konsta
Kurikka Mika
Kurikka Olavi
Kurikka Pekka
Kurkela Jali-Matti
Kurkela Santeri
Kurkela X
Kurki Jarkko
Kurkinen Panu
Kurki Timo
Kurki Toni
Kurki X
Kuronen Elias
Kuronen Henry
Kuronen Iiro
Kuronen Janne
Kuronen Jarkko
Kuronen Joonas
Kuronen Jussi
Kuronen Lauri
Kuronen Petrus
Kuronen Veli-Matti
Kurppa Pertti
Kurppa Sami
Kurttila Antti
Kurttila Hannu
Kurttila Kari
Kurttila Mikko
Kurttila Timo
Kurvinen Anssi
Kurvinen Kimmo
Kustula Ilmari
Kutvonen Eki
Kuukkanen Ari
Kuulusa Voitto
Kuuras Jere
Kuuras Reijo
Kuuri-Riutta Ilkka
Kuuri-Riutta Juha
Kuusaari Erno
Kuusaari Henri
Kuusamo Markku
Kuusela Kai
Kuusela Marko
Kuusela Matti
Kuusela-Opas Jarno
Kuusela Pekka
Kuusela Tapani
Kuusela Toni
Kuusela Veli-Matti
Kuusijärvi Vesa
Kuusiniemi Kari
Kuusirati Pasi
Kuusisaari Hannes
Kuusisaari Heikki
Kuusisaari Juha
Kuusisaari Pekka
Kuusisaari Timo
Kuusisto Aki
Kuusisto Antti
Kuusisto Jani
Kuusisto Jari
Kuusisto Jukka
Kuusisto Martti
Kuusisto Mikko
Kuusisto Olavi
Kuusisto Sami
Kuusisto Sami Y
Kuusla Matti
Kuutti Vihtori
Kuvaja Joonas
Kyhyräinen Samu
Kykkänen Lauri
Kylli Jarkko
Kyllönen Hannu
Kyllönen Jukka
Kyllönen Jyri
Kyllönen Kim
Kyllönen Matti
Kyllönen Pekka
Kyllönen Rami
Kyllönen Riku (03)
Kyllönen Riku (93)
Kyllönen Tuomas
Kyllönen Veikko (94)
Kyllönen Veikko (PattU)
Kyllönen Veli-Matti
Kylmäkorpi Mikko
Kylmälahti Martti
Kylmälä J
Kylmälä Jouni
Kylmälä Mikko
Kylmänen Ahti
Kylmänen Jarno
Kymäläinen Juhani
Kynkäänniemi Matias
Kyntölä Jorma
Kyröläinen Hannu
Kyröläinen Ville
Kyrölä Pekka
Kyrölä Tapani
Kyrölä Ville
Kyttä Mikko
Kytöharju Markus
Kytöharju Mikko
Kytö Jaakko
Kytölä Atte
Kytölä Petri
Kytölä Samuli
Kytölä T
Kytölä Tauno
Kytömäki Janne
Kytömäki Matti
Kytömäki Mikko
Kytömäki Santeri
Kytömäki Valtteri
Kytönen Pentti
Kytö Pekka
Kytö Pentti
Kytösalmi Ilpo
Kytösalmi Paavo
Kytösalmi Riku
Kytösalmi Teijo
Kyyhkynen Jorma
Kyynäräinen Martti
Kyytinen Tommi
Kyöttinen Jyrki
Kyöttinen Pasi
Kähkönen Marko
Kähkönen Matti
Kähkönen Miro
Kähkönen Teemu
Kähkönen Tino
Kähtävä Mikko
Käki Jarkko
Käkönen Petri
Käkönen Uuno
Käkönen Vesa
Kämäri Petteri
Kämäräinen Pentti
Kämäräinen Voitto
Käpyaho Harri
Käpyaho Sami
Kärhä Hannu
Kärki Jukka
Kärki Markus
Kärki Mauri
Kärki Tommi
Kärkkäinen Kalervo
Kärkkäinen Kosti
Kärkkäinen Kyösti
Kärkkäinen Pasi
Kärkkäinen Pekka
Kärkkäinen Valtteri
Kärnä Matti
Kärnä Mikko
Kärnä Petteri
Kärnä Reijo
Kärsämä Jukka
Kärsämä Jussi
Käsmä Ari
Käyrä Jukka
Kääpä Matti
Kääriäinen Reijo
Kääriäinen Timo
Köngäs Ilkka
Könkö Tatu
Könönen Mika
Könönen Pasi
Könönen Pekka
Köri Hannu
Körkkö Sami
Körkkö Teemu
Körkkö Tomi
Köykkä Kai
Köykkä Petri
Kööpikkä Jukka