Valitse sivu

Antidoping

1. Antidopingohjelman arvoperusta

Pesäpalloliiton toiminnan tarkoitus on kansallispelimme pesäpallon ja vastaavanlaisen lyömäpallon edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen mainittuja toimintoja harjoittavien jäsentensä valtakunnallisena yhdyselimenä.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Avoimuus antidopingasioissa on erityisen tärkeää oikeiden viestien ja tietojen perille saamiseksi. Lisäksi yhteistyö Superpesis Oy:n, antidopingtahojen ja pelaajayhdistyksen kanssa helpottaa ja tehostaa liiton omia toimenpiteitä.

Pesäpalloliikkeen missio: ”Pesäpallo on suomalainen viihdyttävä peli”

Pesäpalloliikkeen visio: Laadukas ja monipuolinen seuratoiminta kehittää yksilön toimintamahdollisuuksia yhteisössä läpi elämänkaaren.

Pesäpalloliikkeen arvot:

Tasa-arvo sukupuolten ja ikäryhmien välillä ja alueiden kesken Pesäpallo on Suomen kansallispeli – kehittäminen omissa käsissämme Moniarvoisuus – monipuolisuus: Kaikkien harrastettavissa – myös huippu-urheilua

2. Ohjelman tavoitteet

Suomen Pesäpalloliitto asettaa omalle antidopingtyölleen seuraavat tavoitteet:

Terveiden elämäntapojen, urheilun ja lääketieteen etiikan toteutuminen

Urheilijoiden, kaikkien eri toimihenkilöiden ja urheiluyleisön oikeuden turvaaminen reiluun ja puhtaaseen kilpailuun

Voimassa olevien toiminta- ja kilpailusääntöjen noudattaminen tasavertaisuuden periaatetta noudattaen Liiton ja sen seurojen toiminnassa mukana olevien urheilijoiden, valmentajien sekä luottamus- ja toimihenkilöiden sitouttaminen antidopingtyöhön

Dopingrikkomuksien ennaltaehkäisy tiedotuksen, koulutuksen ja valvontajärjestelmien kehittämisen avulla Liiton antidopingtyön tehtävien ja vastuualueiden määrittäminen

Avoimen, säännöllisen ja tehokkaan viestinnän harjoittaminen antidopingasioissa

Yhteistyön tekeminen antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa

3. Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen

Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen tarkoituksena on yhtenäistää dopingrikkomusten määrittely ja niistä määrättävät rangaistukset. Suomen Pesäpalloliitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingsäännöstöä.

Pesäpalloilijat ja muut lajissa toimivat henkilöt (esim. valmentajat, lääkärit, luottamus- ja toimihenkilöt)
ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Suomen antidopingsäännöstöä, Maailman antidopingsäännöstöä sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä.

Toimintasäännöt

Toimintasääntöjen mukaan liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön sekä Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Liittojohtokunnalla ei ole oikeutta siirtää antidopingtoimintaan liittyviä velvollisuuksia, tehtäviä ja toimivaltaansa.

Pelaajasopimukset

Pelaajasopimuksen mukaan urheilijan on sitouduttava noudattamaan kaikkia pesäpalloon Suomessa soveltuvia dopingsääntöjä. Pelaajasopimuksen epäurheilijamaisen käyttäytymisen kohdassa kerrotaan, että huumeiden, dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen dopingaineiden laiton maahantuonti, valmistaminen ja levittäminen on rangaistavaa. Lisäksi julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena sekä tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin on myös kiellettyä. Mikäli urheilijan havaitaan syyllistyneen dopingrikkomukseen, on seuralla oikeus purkaa pelaajasopimus välittömästi.

Urheilija sitoutuu olemaan keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä sekö olemaan toimimatta yhteistyössä sellaisen urheilijan tukihenkilön kanssa, joka ilman hyväksyttävää syytä käyttää kiellettyä ainetta tai menetelmää.

Pelinjohtaja- / ohjaaja- / valmentajasopimus

Pelinjohtaja- / ohjaaja- / valmentajasopimuksen mukaan (“pelinjohtajasopimus”) mukaan ohjaajan on sitouduttava noudattamaan kaikkia pesäpalloon Suomessa soveltuvia dopingsääntöjä.

Pelinjohtajasopimuksen epäurheilijamaisen käyttäytymisen kohdassa kerrotaan, että huumeiden, dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen dopingaineiden laiton maahantuonti, valmistaminen ja levittäminen on rangaistavaa. Lisäksi julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena sekä tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin on myös kiellettyä. Mikäli ohjaajan havaitaan syyllistyneen dopingrikkomukseen, on seuralla oikeus purkaa pelaajasopimus välittömästi.

Ohjaaja sitoutuu olemaan keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä sekö olemaan toimimatta yhteistyössä sellaisen urheilijan tukihenkilön kanssa, joka ilman hyväksyttävää syytä käyttää kiellettyä ainetta tai menetelmää.

Kilpailumääräykset

Kilpailumääräyksien mukaan doping on kielletty. Liitto, sen jäsenjärjestöt ja jäsenseurat sekä seurojen/joukkueiden jäsenet ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Pesäpalloliiton Antidopingohjelmaa, Maailman antidopingsäännöstöä, Suomen antidopingsäännöstöä sekä Euroopan neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen Antidoping -sopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten sopimusten mukaisia sääntöjä. Seuraamuksena (rangaistuksena) dopingrikkomuksesta voidaan määrätä

– kilpailutuloksen mitätöinti tai joukkueen julistaminen hävinneeksi yhdessä tai useammassa ottelussa
– urheilutapahtuman tulosten hylkääminen – urheilun toimintakielto – seuran sulkeminen nykyisestä tai tulevasta sarjasta tai muusta kilpailusta – joukkueen yhden tai useamman pisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa kilpailussa – seuralle sakko, jonka määrä voi olla enintään 30.000 euroa – kirjallinen varoitus – muu mahdollinen kulloinkin soveltuvassa antidopingsäännöstössä määritelty rangaistus – muu PPL:n toimintasääntöjen 7 §:ssä tai näiden kilpailumääräysten 45 §:ssä tai 50 §:ssä tarkoitettu rangaistus.

Myös dopingaineiden laiton maahantuonti, valmistaminen ja levitys on rikoslain mukaan rangaistavaa. Lisäksi kilpailumääräyksissä kerrotaan, että Suomen Pesäpalloliitolla on oma antidopingohjelma. Liitto, sen jäsenjärjestöt ja jäsenseurat sekä seurojen/joukkueiden jäsenet sekä urheilijoiden tukihenkilöt tunnustavat Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n (“ADT”) tulostenkäsittelytoimivallan edellytyksenä osallistumiselleen näiden kilpailumääräysten tarkoittamaan kilpailutoimintaan.

Liitto, sen jäsenjärjestöt ja jäsenseurat sekä seurojen/joukkueiden jäsenet sekä urheilijoiden tukihenkilöt (kuten Suomen antidopingsäännöstössä on määritelty) ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä. Uhkaava tai epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai kieltäytyminen yhteistyöstä antidopingorganisaation suorittaessa dopingrikkomuksen tutkintaa katsotaan dopingrikkomukseksi, josta voidaan määrätä rangaistus.

Pelaajat ovat keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä.

Sellainen urheilijan tukihenkilö, joka ilman hyväksyttävää syytä käyttää kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää, ei saa toimia yhteistyössä PPL:n, sen jäsenjärjestöjen ja jäsenseurojen tai seurojen/joukkueiden jäsenten kanssa.

4. Dopingvalvonta

Pesäpalloilijoita testataan otteluissa ja harjoituksissa/harjoitusleireillä. Kansallisesta testaustoiminnasta vastaa ADT. Superpesisotteluissa urheilijoiden valinnat tehdään arpomalla, ADT:n ja ottelun pelituomarin toimesta

Otteluiden dopingtestausten käytännöistä ADT, Suomen Pesäpalloliitto, Superpesis ja superpesistuomarit sopivat erikseen. Testauskäytännöt toimitetaan superpesisseurojen yhdyshenkilöille ja pelinjohtajille sekä tuomareille (A- ja B-taso) ennen kauden alkamista.

Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet

Urheilijan oikeudet sekä velvollisuudet dopingtestissä takaavat testauksen luotettavuuden ja uskottavuuden molemmin puolin. Nämä ohjeet ovat WADA:n kansainvälisen testausstandardin IST:n mukaisia.

Urheilijan dopingtestissä antamat tiedot käsitellään luottamuksellisina. Urheilija voi asianmukaisen valvonnan alaisena ja vastaavan testaajan suostumuksella ennen testiä tai testiin tulemisen jälkeen:

Hakea avustajansa Antaa haastatteluja tiedotusvälineille Verrytellä Hakea vaatteensa ja virvokkeita
Osallistua palkintoseremonioihin ja muihin kilpailuihin Saada tarpeellisia lääkintätoimenpiteitä Pyytää nähtäväkseen dopingtestaajan asianmukaisen valtuutuskortin Ottaa yhden oman edustajansa (esimerkiksi joukkueen lääkäri, huoltaja tai muu jäsen) ja tulkin mukaan dopingtestiin Saada haluamansa tiedon dopingtestaukseen liittyvistä asioista vastaavalta testaajalta ja/tai ADT:lta Tehdä kirjallisen ilmoituksen testausorganisaatiolle tai omalle liitolleen, jos hänellä on huomauttamista dopingtestimenettelystä ja saada huomautuksensa dokumentoiduksi myös dopingtestipöytäkirjaan Saada tiedon seuraamuksista, jos hän rikkoo sääntöjä esimerkiksi kieltäytymällä antamasta näytettä Valita testivälineensä useampien asianmukaisesti pakattujen testivälineiden joukosta, Nauttia asianmukaisia (avaamattomia, kofeiinittomia ja alkoholittomia) testiryhmän toimittamia juomia tai omia juomiaan Saada kopion urheilijalle nimetyistä asiakirjoista Dopingtestiin määrätyn urheilijan tulee: Olla tietoinen häntä koskevista dopingsäännöistä (WADA, ADT) Todistaa henkilöllisyytensä Noudattaa annettuja ohjeita Vastata omasta näytteestään, kunnes se on luotettavasti sinetöity asianmukaisiin näytepulloihin Varmistaa näytteensä sinetöinti ja identifiointi Ilmoittaa testipöytäkirjaan seitsemän vuorokauden aikana käyttämänsä lääkeaineet, luontaistuotteet ja ravintolisät Varmistaa, että tarvittavat asiakirjat on oikein täytetty ja allekirjoittaa ne Erivapaudet

 

Mikäli urheilijan terveyden ylläpitoon tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla lääkettä tai menetelmää, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästä riippumatta hakea erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti. ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvat sarjat löytyvät antidoping.fi – sivustolta (vuonna 2014 miesten ja naisten Superpesis).

On otettava huomioon, että kaikkien tasomäärittelyn piirissä olevien joukkueiden harjoituksissa olevat pelaajat (riippumatta iästään tai siitä, mihin seuraan heidät on rekisteröity), voidaan laskea kuuluvaksi joukkueeseen riippumatta siitä, onko heillä voimassa oleva sopimus seuran kanssa.

Muiden (tasomäärittelyn ulkopuolella olevien) urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa tarvittaessa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tällöin ADT pyytää toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen.

5. Ohjelman toimenpiteet

Yleistä

Urheiluseuroilla on merkittävä tehtävä puhtaan urheilun edistäjänä. Laadukas harrastustoiminta luo pohjan elinikäiselle liikkumiselle ja terveille elämäntavoille. Urheiluseuralla tulee olla selkeä arvopohja, johon seuran kasvatustavoitteet ja toiminta perustuvat. Seuran yhteiset (peli) säännöt ja reilun pelin periaatteet tulee näkyä kaikessa toiminnassa.

Antidopingkasvatuksen tulee olla osa seuran kasvatustoimintaa. Junioriurheilussa antidopingkasvatus tarkoittaa terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden, terveellisen ravinnon ja reilun pelin opettamista. Nämä luovat pohjan arvomaailman kehittymiselle ja antavat valmiuksia tehdä myöhemmin eettisesti kestäviä valintoja. Siirryttäessä lasten liikunnasta nuorten kilpaurheiluun voidaan antidopingasiat nostaa
esille pelisääntökeskusteluissa. Puhtaaseen urheiluun sitoutuminen on osa yhteisiin sääntöihin sitoutumista ja urheilun sääntöjen kunnioittamista.

Aikuisten liikunnassa ja huippu-urheilussa urheilijoiden, valmentajien ja seurajohdon tulee olla selvillä kaikista antidopinsäännöistä, erivapaussäädöksistä ja omista vastuistaan. . Urheilijalla, myös alaikäisellä, on aina vastuu dopingin käyttämisestä. Urheilijalla on myös vastuu siitä, ettei hän vahingossa esimerkiksi syö lääkkeitä tai ravintolisiä, jotka sisältävät kiellettyjä lääkeaineita.

Koulutus

Valtakunnalliset nuorisoleirit (vetäjäpalaverit): Terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden, terveellisen ruokavalion ja reilun pelin opettamista. Vetäjäpalavereihin sisällytetään antidopingtoimintaan liittyviä aiheita. Kouluttajana toimii ensisijaisesti Pesäpalloliiton seuratoimintapäällikkö tai leirin johtaja.

Valmentajakoulutus: NPVT-tutkinto: Terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden, terveellisen ruokavalion ja reilun pelin opettamista. Valmentakoulutukseen sisällytetään antidopingtoimintaan liittyviä aiheita. Kouluttajina toimivat pesäpallon valmennuskeskusten vastuuhenkilöt.

PLVT-tutkinto: Valmentakoulutukseen sisällytetään antidopingtoimintaan liittyviä aiheita. Koulutuksen tavoitteena on lisätä antidopingtietoutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä urheilussa eettisesti kestäviä valintoja. Kouluttajana toimii ADT:n kouluttaja.

Vuosivalmennusseminaari: Vuosivalmennusseminaariin sisällytetään antidopinginfo, jonka pitää ADT:n kouluttaja. Koulutuksen tavoitteena on lisätä antidopingtietoutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä urheilussa eettisesti kestäviä valintoja.

Liittokokous: Liittokokoukseen sisällytetään vuosittain antidopingluento, jonka pitää ensisijaisesti ADT:n kouluttaja tai liiton toiminnanjohtaja. Koulutuksen tavoitteena on lisätä antidopingtietoutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä urheilussa eettisesti kestäviä valintoja.

Seuratoiminta, huippu-urheilu ja huipulle pyrkivät nuoret

Seurajohdon koulutus antidopingasioista Superpesiksen ja Ykköspesiksen seurakokouksissa vuosittain. Seuran jaoston puheenjohtajalla vastuu seurakokouksen ja mahdollisen muun antidoping- koulutusmateriaalin toimittamisesta oman seuran joukkueen pelaajille, valmentajille ja pelinjohtajille. Koulutuksen pitää ADT:n kouluttaja tai kilpailupäälliköllä.

Pesäpalloliitto informoi lisäksi pelaajayhdistystä ajankohtaisista antidopingasioista. Vastuu kilpailupäälliköllä.

Seurojen puheenjohtajille ja yhdyshenkilöille toimitetaan ajankohtaista tietoa antidopingasioista. Vastuu kilpailupäälliköllä.

 

 

 

 

Hallinto:

Liiton luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä informoidaan ad-työstä ja heidän dopingin vastaista linjaansa tuetaan ja vahvistetaan. Johtokunnalle ja liiton toimihenkilöille järjestetään antidopingkoulutusta
vuosittain. Kouluttajana toimii ADT:n kouluttaja.

Muu antidopingtyö

ADT:n koulutustilaisuudet: Kilpailupäällikkö osallistuu ADT:n järjestämiin lajiliittoinfoihin. Tieto lajiliittoinfosta lähetetään tarvittaessa myös muille henkilöille.

ADT päivittää koulutusmateriaalin (esityskalvot) vuosittain ja julkaisee ne internetsivuillaan. Kilpailupäällikkö vastaa siitä, että Pesäpalloliitolla on käytössä vuosittain päivitetty koulutusmateriaali.

6. Viestintä

Liiton antidopingtiedotus on aktiivista. Tiedotuksen asiasisällöstä vastaa ensisijaisesti ADT. Liiton viestintätoiminto varmistaa, että ADT:n tiedotteet ovat sen kanavien kautta pesäpalloväen luettavissa. Vastuu viestintäpäällikkö.

Vuosittain uudistuva kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa – julkaisu toimitetaan kaikille ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluville (ks. erivapaudet) seuroille, joukkueille, nuorten sarjojen huippupelaajille sekä huipputuomareille. Vastuu kilpailupäällikkö.

Pesäpalloliiton internetsivuilla on linkki ADT:n internetsivuille, josta löytyy aina ajan tasalla olevat luettelot kielletyistä aineista ja menetelmistä urheilussa. Vastuu viestintäpäällikkö.

Yhteydenpito ADT:hen ja tarvittaessa ADT:n valvontalautakuntaan. Vastuu kilpailupäällikkö. Voimassa olevien antidopingsäännöstöjen tiedottaminen seurojen puheenjohtajille, yhdyshenkilöille ja liiton ja Superpesiksen luottamusjohdolle. Vastuu: kilpailupäällikkö.

Dopingin vastaiseen toimintaan liittyvän informaation julkaiseminen liiton tiedotuskanavia käyttäen, Vastuu: viestintäpäällikkö.

Koulutustilaisuuksien materiaalit: Koulutustilaisuuksissa jaetaan ajankohtaista antidopingmateriaalia. Antidopingtoimintaan liittyvän sisäisen koulutuksen järjestäminen. Vastuu: kilpailupäällikkö. Jäsenistön dopingtapauksiin liittyvän tiedotusstrategian laatiminen. Vastuu: kilpailupäällikkö. Lisäksi viestintäyhteistyötä on mahdollisuuksien mukaan ADT:n mukana olo pesäpallokauden päätapahtumassa Itä-Lännessä. Tapahtumaan osallistujilla on mahdollisuus käydä infopisteellä tutustumassa antidopingtoimintaan ja kyselemässä antidopingasioista ADT:n henkilökunnalta. Vastuu: kilpailupäällikkö.

Muut koulutukset: Muista mahdollista koulutuksista sovitaan kilpailupäällikön kanssa erikseen.

Kriisiviestintä:

Kriisitilanteessa tiedottamisstrategia päätetään tiedotusryhmässä, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, kilpailupäällikkö ja viestintäpäällikkö. Kriisitilanteessa noudatetaan liiton ja ADT:n antamia ohjeita ja siinä on otettava huomioon yksilön oikeusturvanäkökohdat.

Kriisiryhmä:

Kilpailupäällikkö muodostaa tarvittaessa kriisiryhmän. Viestintä koordinoidaan ADT:n kanssa. Kriisiryhmän koon rajaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mitä vähemmän sisäpiiriläisiä on, sitä paremmat edellytykset on puhua yhdellä suulla ja oikeaa asiaa. Kilpailupäällikkö vastaa, että ADT:lla on tarvittavien henkilöiden ajantasaiset yhteystiedot.

Dopingkriisin eteneminen (kilpailupäällikkö): 1. Tunnista kriisi ja toimijat 2. Raportoi tarvittaville henkilöille 3. Muodosta kriisiryhmä 4. Tiedota

Kriisiviestinnät toimet:

1. Sulje ovet Ei mediakontaktia, kun tieto dopingrikkomuksesta on saatu. Sovitaan, kuka saa kommentoida ja mitä. Mitä harvempi tietää asiasta, sitä paremmin asiasta viestintä onnistuu jatkossa.

2. Hätätiedote (tarvittaessa) Mikäli ulkopuolisilla on jostain syystä jo tieto, julkaistaan hätätiedote yksilönsuojan turvaamiseksi: Näin saadaan aikaa selvittää faktat ja tilanne Kerro seuraavan tiedotustilaisuuden aika ja paikka, mikäli mahdollista Jakelu hätätiedote tekstinä väärintulkinnan estämiseksi Ota yhteyttä asianosaisiin (ADT, dopingrikkomuksen tehnyt) tiedottamisen koordinoimiseksi

3. Tiedote / tiedotustilaisuus

Vastuuhenkilöt: Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, kilpailupäällikkö, viestintäpäällikkö ja muut asianosaiset Lähtökohdat: Avoimuus ja rehellisyys, miten toimimme kriisin minimoimiseksi, mitä olemme tehneet ennakkoon dopingrikkomuksen välttämiseksi Nopeus: Älä päästä huhuja liikkeelle, vaan ole aktiivinen ja johdossa Yhtenäisyys: Kriisiryhmä puhuu yhdellä äänellä Kanavat: Viestintäpäällikkö päättää käytettävistä viestintäkanavista

7. Seuranta ja vastuuhenkilöt

Pesäpalloliiton liittojohtokunnalla on antidopingtoiminnan vastuu. Liittojohtokunnalla ei ole oikeutta siirtää antidopingtoimintaan liittyviä velvollisuuksia, tehtäviä ja toimivaltaansa.

Päävastuu antidopingohjelman päivittämisestä on kilpailupäälliköllä. Viestintävastuu on kilpailupäälliköllä ja viestintäpäälliköllä.

8. Ohjelman toteutusarviointi

Pesäpalloliiton antidopingohjelman hyväksyy Pesäpalloliiton liittojohtokunta. Ohjelma julkaistaan Pesäpalloliiton ja ADT:n internetsivuilla.

Ohjelma tiedotetaan pesäpalloseuroille, Pesäpalloliiton ja Superpesiksen toimihenkilöille, Pesäpalloliiton liittojohtokunnalle, Superpesiksen hallitukselle ja muille asianosaisille.

Antidopingohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa.

9. Talous

Pesäpalloliiton antidopingtyöhön suunnattavat taloudelliset resurssit ovat osa huippu-urheilun vuosittaista budjettia. Liitto varaa budjettiin edellytykset muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin: – ADT:lta ostettu materiaali, koulutus ja tapahtumainfot (osa maksutonta)
– Antidopingmateriaalin postitus – Koulutusmateriaalin päivitys

Taloudellisten resurssien lisäksi liiton luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden antidopingtyöhön käyttämä työmäärä on merkittävä.